Direktor Sektora trgovine prirodnim plinom

Zagrebački holding d.o.o.
Gradska plinara Zagreb- Opskrba d.o.o
Radnička cesta  1
U Zagrebu, 19. srpnja 2019.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Direktor Sektora trgovine prirodnim plinom
Broj radnika: 1 (jedan) m/ž
Trajanje potrebe: trajno, probni rad 120 dana
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS- tehničkog ili ekonomskog smjera
Radno iskustvo 5 godina
Dodatna stručna znanja: znanje rada na računalu, poznavanje dva strana jezika, vozački ispit 'B' ketegorije
Rok za dostavu ponuda:  8 dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  životopis; preslika diplome, elektronički ispis o radno-pravnom statusu/preslika radne knjžice, uvjerenje o nekažnjavanju, potvrda prethodnog poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa
Rad u smjenama: ne
Plaća: koeficijent 6,50
Opis radnog mjesta: Operativno rukovođenje, planiranje, organiziranje, vođenje i nadziranje rada Sektora, kreiranje, donošenje i praćenje provođenja plana poslovanja Sektora te usklađivanje i koordiniranje s ostalim direktorima Sektora. Sudjelovanje u kreiranju poslovnih procesa i donošenje odluka vezano za poslove ugovaranja i realizacije dobave i prodaje prirodnog plina, ugovaranja opskrbe prirodnog plina, odnose s kupcima kao i ostalih poslova u svrhu poboljšavanja poslovnih rezultata: nositelj je poslovnih aktivnosti za pripremu, sklapanje i praćenja realizacije ostalih ugovora sa sudionicima na plinskom tržiištu. Izvršavanje i provođenje odluka Direktora Društva te podnošenje izvjeća o poslovanju Sektora.

Napomena: Ponuda se podnosi u Gradskoj plinari Zagreb - Opskrba d.o.o.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397