Profil

Zagrebački holding d.o.o. osnovan je 2007 godine prema Zakonu o trgovačkim društvima i u 100-postotnom je vlasništvu Grada Zagreba.

Sastoji se od 14 podružnica koje obavljaju djelatnosti nekadašnjih gradskih poduzeća, Zagrebački holding d.o.o. vlasnik je i 8 trgovačkih društava  te jedne ustanove, a ukupni broj zaposlenih je 7 877.


DJELATNOSTI DRUŠTVA GRUPIRANE SU U PET POSLOVNIH PODRUČJA:

  • komunalne djelatnosti
  • tržišne djelatnosti
  • energetske djelatnosti
  • ljekarnička djelatnost
  • poslovno područje javne vodoopskrbe i javne odvodnje
Grupa pruža širok spektar usluga koje su grupirane u poslovna područja komunalnih, energetskih i tržišnih djelatnosti. Također pruža usluge iz portfelja djelatnosti javne vodoopskrbe i odvodnje i ljekarničke djelatnosti.

Poslovno područje komunalnih djelatnosti, među ostalim, obuhvaća redovno održavanje 114 hektara javnih zelenih površina, 2.589 kilometara nerazvrstanih cesta, zatim svakodnevno održavanje čistoće javnih površina, građevina javne odvodnje oborinskih voda, 28 groblja i krematorija te javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima. Također pruža usluge autobusnog kolodvora, javnih tržnica na malo, usluge parkiranja na javnim površinama i u javnim garažama te usluge distribucijske telekomunikacijske kanalizacije (DTK) i druge komunalne infrastrukture na području grada Zagreba. Grupa također brine o održavanju javnih prolaza, pothodnika, fontana i WC-a, te održava jedan od simbola grada Zagreba – Grički top.

Tržišne djelatnosti obuhvaćaju usluge upravljanja i održavanja zgrada i sportskih građevina, gradnju i prodaju stanova, izdavačku i izložbenu djelatnost, organizaciju putovanja i odmora djece i mladih, ugostiteljstvo i turizam, skladištenje, čuvanje robe, parkiranje teretnih vozila i usluge Slobodne zone Zagreb, vanjsko oglašavanje i usluge tržnice na veliko. U tržišne djelatnosti također spada zbrinjavanje otpada, sakupljanje otpada od fizičkih osoba (kućanstava) te održavanje, zaštita, upravljanje, rekonstrukcija i izgradnja regionalnih i lokalnih cesta i drugih javno prometnih površina te održavanje opreme na cestama.

Poslovno područje javne vodoopskrbe i javne odvodnje obuhvaća usluge sakupljanja, pročišćavanja i distribucijevode, usluge odvodnje otpadnih voda i s njima povezane usluge te izgradnju i održavanje vodoopskrbne mreže i mreže odvodnje.

U sklopu Grupe djeluju i tvrtke koje obavljaju energetsku djelatnost i pružaju usluge distribucije i opskrbe plinom te proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije.

Kao posebna djelatnost izdvaja se opskrba i izrada lijekova, opskrba medicinskim proizvodima, dječjom hranom, kozmetičkim i drugim sredstvima za zaštitu zdravlja u sklopu koje djeluju galenski i analitički laboratorij.

Temeljna zadaća Grupe je učinkovito i trajno obavljanje usluga od javnog interesa uz maksimalnu zaštitu okoliša i zaštitu interesa lokalne zajednice u kojoj djelujemo. Osnovni standardi pružanja tih usluga definirani su zakonima te ostalim brojnim aktima. Svjesni odgovornosti prema građanima Zagreba, kontinuirano ulažemo u unaprjeđenje kvalitete javnih usluga, uz poštivanje načela održivog razvoja, čime su standardi života u gradu Zagrebu osjetno viši nego u ostalim gradovima Republike Hrvatske.

Istodobno unutar društva promičemo socijalni dijalog, a svojim radnicima omogućujemo stjecanje novih naprednih znanja i vještina. Povećanjem kvalitete i opsega javnih usluga na dobrobit građana, gospodarstva i lokalne uprave i samouprave Grada Zagreba, podižući standard građana, konkurentnost gradskog gospodarstva, kao i reputaciju grada Zagreba u odnosu na druge gradove, realiziramo temeljnu zadaću Grupe: osigurati građanima Zagreba i lokalnoj zajednici zdrav, ugodan i siguran urbani život – svaki dan.
 
 

Misija

Omogućavamo Zagrepčanima i lokalnoj zajednici zdrav, ugodan i siguran urbani život. Svaki dan.

Vizija

Biti pouzdan član zagrebačkih obitelji i pozitivna energija gradskog života.