Obrada osobnih podataka kandidata koji se prijavljuje na Javni natječaj za zapošljavanje

Informacije o obradi osobnih podataka kandidata (Ispitanik) koji se prijavljuje na Javni natječaj za iskazivanje interesa za zapošljavanje u Zagrebačkom holdingu d.o.o.
 
Sukladno odredbi čl. 13. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća Europe od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka, dalje u tekstu: Uredba) ovom Informacijom pružamo obavijest o obradi i sigurnosti osobnih podataka kandidata, pravima kandidata i kako se ta prava ostvaruju.
 
Podaci o voditelju obrade osobnih podataka i kontakti Službenika za zaštitu podataka:
 
Voditelj obrade:                      
Zagrebački holding d.o.o.        
Ulica Grada Vukovara 41      
10 000 Zagreb                
Tel.: +385 (1) 6420 000      
E-mail: info@zgh.hr            
Službenik za zaštitu podataka:
Zagrebački holding d.o.o.
Ulica Grada Vukovara 41
10 000 Zagreb
Tel.: +385 (1) 6420 000
E-mail: zastitaosobnihpodataka@zgh.hr
 
U smislu zaštite osobnih podataka, voditelj obrade je Zagrebački holding d.o.o., a 14 podružnica: Arena Zagreb, Autobusni kolodvor Zagreb, Čistoća, Gradska groblja, Robni terminali Zagreb, Tržnice Zagreb, Upravljanje nekretninama, Upravljanje projektima, Vladimir Nazor, Zagrebačke ceste, Zagrebački digitalni grad, Zagreb parking, ZGOS i Zrinjevac su organizacijske jedinice voditelja obrade.
 
Osobne podatke prikupljamo samo izravno od kandidata kada se prijavi na Javni natječaj za iskazivanje interesa za zapošljavanje.
 

Svrha obrade i pravna osnova obrade:

Osobni podaci obrađuju se u svrhu provedbe selekcijskog postupka kandidata koji se prijavio na Javni natječaj za iskazivanje interesa za zapošljavanje (dalje u tekstu: Javni natječaj) radi namjere sklapanja ugovora o radu.
 
Osobni podaci prikupljaju se isključivo u svrhu provedbe natječajne procedure odnosno selekcijskog postupka. Pravna osnova za prikupljanje osobnih podataka je privola kandidata konkretnog natječajnog postupka, dok su akti voditelja obrade koji reguliraju selekcijski postupak pravna osnova za daljnju obradu u svrhu provedbe Javnog natječaja radi namjere sklapanja ugovora o radu.
Napominje se kandidatu koji se prijavljuje na Javni natječaj kako nije potrebno prikupljati privolu budući se podrazumijeva da isti samovoljno daje svoje osobne podatke u svrhu prijave na Javni natječaj, provedbu selekcijskog postupka te eventualno sklapanje Ugovora o radu.
Ako kandidat prema Javnom natječaju dostavlja podatke kada želi ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i/ili Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, obrađuju se i posebne kategorije osobnih podataka, a pravna osnova za obradu su navedeni zakonski propisi.
 
Ovisno o uvjetima i zahtjevima radnog mjesta za koje se odbrani kandidat prijavio, odbrani kandidat se može uputiti na utvrđivanje zdravstvene sposobnosti. U tom slučaju obrađuju se i posebne kategorije osobnih podataka. Pravna osnova za obradu je Zakon o radu.
 
Osim u gore navedenim slučajevima, posebne kategorije osobnih podataka u ovoj obradi ne prikupljamo. Stoga, moli se kandidat da u dokumentaciji koju nam dostavlja ne navodi posebne kategorije osobnih podataka koje otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu, podatke koji se odnose na zdravlje ili podatke o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji.
 
Selekcijski postupak kandidata može uključivati razgovore, testiranja (opće znanje, poznavanje regulative iz određenog područja, stručno znanje, informatičko znanje, psihologijsko testiranje i sl.). U slučaju da se u selekcijskom postupku provodi psihologijsko testiranje, isto se provodi sukladno odredbama Zakona o psihološkoj djelatnosti te će se kandidat posebno obavijestiti u slučaju provođenja istoga i posebno su zaštićeni. U tom slučaju prikupljeni podaci o razgovoru i testiranju ostaju kod voditelja obrade.
 
Tijekom selekcijskog postupka nema automatiziranog donošenja odluka.
 
Podaci koji se traže u prijavi te mogući prikupljeni podaci prilikom obavljanja razgovora, testiranja s kandidatom, koriste se samo za potrebe provedbe selekcijskog postupka. Kandidat nije u obvezi dati tražene podatke, pristupiti razgovoru, testiranju, ali to može utjecati na rezultat selekcijskog postupka kandidata.
 
U slučaju da se s odabranim kandidatom namjerava sklopiti Ugovor o radu, voditelj obrade dužan je prikupiti i određene druge podatke od kandidata za koje postoji pravna obveza prikupljanja, o čemu će se pružiti posebna informacija.
 
Osobne podatke Ispitanika obrađujemo zakonito, pošteno i transparentno, u posebne, izričite i zakonite svrhe, vodeći brigu o obradi onih podataka koji su nužni u odnosu na svrhu obrade, točnosti tih podataka i njihovom razdoblju pohrane. Te podatke obrađujemo na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera.
 
Voditelj obrade poduzima odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao odgovarajuću razinu sigurnosti osobnih podataka Ispitanika, uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizik različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode pojedinaca.
 

Prava Ispitanika (kandidata):

Ispitanik ima pravo zatražiti od voditelja obrade ostvarivanje prava na: pristup, ispravak, brisanje, prenosivost, ograničenje, prigovor, osporavanje odluke koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi (uključujući izradu profila) osobnih podataka koji se odnose na Ispitanika.
 
Ispitanik ostvaruje svoja prava podnošenjem zahtjeva ili prigovora: pisanim putem ili osobnom dostavom istih na adresu Zagrebačkog holdinga d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb, Službenik za zaštitu podataka, s naznakom na omotnici “Osobni podaci“ ili elektroničkim putem na e-mail adresu: zastitaosobnihpodataka@zgh.hr
 
Smatra se urednim podnošenjem zahtjeva ili prigovora kojeg Ispitanik na isti način dostavi bilo kojoj podružnici koja je dužna bez odgode obavijestiti o tom Službenika za zaštitu podataka. Kontakt podaci podružnica navedeni su na ovoj web stranici u kategoriji Kontakti
 
Obrasci zahtjeva za ostvarivanje prava Ispitanika ili podnošenje prigovora mogu se preuzeti na ovoj web stranici u kategoriji Zaštita osobnih podataka (vidjeti: Dokumenti za preuzimanje), u sjedištu voditelja obrade i podružnicama. Podnošenje i ispunjenje zahtjeva ili prigovora ne podliježe plaćanju naknade.
 
Zahtjev odnosno prigovor treba sadržati točne osobne podatke podnositelja te potpune, jasne i točne razloge za ostvarivanja prava Ispitanika. Kada je to nužno radi utvrđivanja istovjetnosti Ispitanika, voditelj obrade može, prije obrade predmeta, zatražiti od Ispitanika podatke i dokaze o njegovom identitetu, kao i dopunu obrazloženja kada je to u interesu utvrđivanja činjenica važnih za rješavanje zahtjeva odnosno prigovora.
 
Kada Ispitanik dostavlja Voditelju obrade osobnu ispravu (osobna iskaznica, putovnica ili vozačka dozvola) ili presliku takve isprave kao dokaz o identitetu, takav dokaz treba imati vidljive podatke o imenu i prezimenu, osobnom identifikacijskom broju (OIB-u) ili za strane državljane nacionalni ID, prebivalištu (ulica i broj te mjesto), broj isprave i datum važenja isprave, dok svi ostali podaci na toj ispravi mogu biti odgovarajuće zaštićeni odnosno učinjeni nevidljivima (zatamnjivanjem i sl.). Obrada podataka s osobne isprave strogo je ograničena od strane voditelja obrade i koristit će se samo u svrhu potvrde identiteta i zaštite podataka Ispitanika radi sprječavanja prijevara (npr. lažni identitet, zlouporaba osobnih podataka i sl.) te se isti podaci neće pohranjivati duže nego što je potrebno za tu svrhu.
    
U slučaju nemogućnosti utvrđivanja identiteta Ispitanika, voditelj obrade ima pravo odbiti postupiti po zahtjevu ili prigovoru kao i u slučaju kada su isti očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihove učestalosti.
 
Voditelj obrade odgovorit će Ispitaniku u roku od mjesec dana od dana zaprimanja valjanog zahtjeva ili prigovora uz napomenu kako se taj rok može, prema potrebi, produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj istih. Voditelj obrade obavijestit će Ispitanika o svakom takvom produljenju u roku od mjesec dana od dana zaprimanja valjanog zahtjeva ili prigovora, zajedno s razlozima odgađanja davanja odgovora.
 
Za podnošenje odgovarajućih zahtjeva u vezi s pravima Ispitanika, podnošenje prigovora ili bilo kakve informacije iz područja zaštite osobnih podataka, Ispitaniku je na raspolaganju službenik za zaštitu podataka kojeg se može kontaktirati na gore navedene kontakt podatke.
 
Ispitanik, ako smatra da mu je povrijeđeno neko zajamčeno pravo iz Uredbe i Zakona ima pravo podnijeti pritužbu, odnosno zahtjev za utvrđivanje povrede prava,  nadzornom tijelu, Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP), Selska cesta 136, 10000 Zagreb, e-mail: azop@azop.hr
 
Predlaže se Ispitaniku prije podnošenja zahtjeva za utvrđivanje povrede prava AZOP-u, kontaktirati službenika za zaštitu podataka radi razjašnjenja spornih pitanja.
 

Primatelji osobnih podataka Ispitanika (kandidata):

Osobni podaci Ispitanika s kojim se namjerava sklopiti Ugovor o radu dostavljaju se obrazovnoj ustanovi u kojoj je Ispitanik stekao zvanje radi provjere točnosti podataka.
 
Neovisno o navedenim primateljima, osobni podaci mogu se dati pravnim i fizičkim osobama koje temeljem ugovora o pružanju/obavljanju usluge s voditeljem obrade, isključivo u ime i prema uputama voditelja obrade u svojstvu izvršitelja obrade (npr. pružatelji informatičkih usluga) mogu obrađivati osobne podatke, sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka.
 

Razdoblje pohrane osobnih podataka Ispitanika:

Osobni podaci Ispitanika obrađuju se dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, osobni podaci više se ne koriste, a isti ostaju u sustavu pohrane i čuvaju se sukladno aktima o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva, do pet godina. Za odabranog Ispitanika, s kojim se sklopi Ugovor o radu, osobni podaci čuvaju se trajno.
 
Napominje se Ispitaniku da će i nakon razdoblja pohrane, sukladno aktima o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva, voditelj obrade imati informaciju da je Ispitanik podnio prijavu na Javni natječaj.
 
Ako su osobni podaci dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku, isti će se čuvati dulje od zakonom ili drugim aktom propisanog razdoblja pohrane, sve do konačnog završetka postupka.
 
Više informacija o obradi osobnih podataka može se pronaći na ovoj web stranici.