Kalendar korporativnih događanja

DOGAĐAJ DATUM
Objava revidiranog nekonsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2017. godinu
 
30.4.2018.
Objava revidiranog konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2017. godinu 30.4.2018.
Polugodišnje izvješće društva Zagrebački holding d.o.o. za 2018. godinu - nerevidirano
 
30.9.2018.
Polugodišnje izvješće Grupe Zagrebački holding za 2018. godinu- nerevidirano 30.9.2018.

*Termini predviđeni ovim kalendarom podložni su promjeni i naknadnoj potvrdi.