Direktor/ica društva Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o.

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
U Zagrebu, 18. veljače 2019.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Direktor/ica društva
Broj radnika: 1 izvršitelj (m/ž)
Trajanje potrebe: Određeno (mandatno razdoblje od 4 godine)
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS 
Radno iskustvo: 3 godine
Posebni uvjeti: Državljanstvo Republike Hrvatske, nekažnjavanost
Uvjeti rada: /
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana 
Dokazi uz ponudu:  Zamolba, životopis, preslika diplome, potvrda o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, dokaz o 3 godine radnog iskustva, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci), preslika domovnice

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397