Obrada osobnih podataka kandidata koji upućuje Otvorenu zamolbu za zapošljavanje

Informacije o obradi osobnih podataka kandidata (Ispitanik) koji upućuje Otvorenu  zamolbu za zapošljavanje u Zagrebačkom holdingu d.o.o.
 
Sukladno odredbi čl. 13. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća Europe od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka, dalje u tekstu: Uredba) ovom Informacijom Zagrebački holding d.o.o. pruža obavijest o obradi i sigurnosti osobnih podataka kandidata, pravima kandidata i kako se ta prava ostvaruju te ostalim potrebnim obavijestima sukladno Uredbi.
 
Podaci o voditelju obrade osobnih podataka i kontakti Službenika za zaštitu podataka:
Voditelj obrade:                      
Zagrebački holding d.o.o.        
Ulica Grada Vukovara 41      
10 000 Zagreb                
Tel.: +385 (1) 6420 000      
E-mail: info@zgh.hr            
Službenik za zaštitu podataka:
Zagrebački holding d.o.o.
Ulica Grada Vukovara 41
10 000 Zagreb
Tel.: +385 (1) 6420 000
E-mail: zastitaosobnihpodataka@zgh.hr
U smislu zaštite osobnih podataka, voditelj obrade je Zagrebački holding d.o.o., a podružnice: AGM, Arena Zagreb, Autobusni kolodvor, Čistoća, Gradska groblja, Robni terminali Zagreb, Tržnice Zagreb, Vladimir Nazor, Zagrebačke ceste, Zagrebački digitalni grad, Zagrebparking i Zrinjevac su organizacijske jedinice voditelja obrade.
 
Osobne podatke prikupljamo samo izravno od kandidata (dalje u tekstu: Ispitanik) kada uputi Otvorenu zamolbu za zapošljavanje.
 

Svrha obrade i pravna osnova obrade:

Osobni podaci obrađuju se u svrhu prepoznavanja i procjene vještina Ispitanika radi pravodobnog obavještavanja o mogućnostima zapošljavanja u Zagrebačkom holdingu d.o.o.
 
Pravna osnova za obradu je privola Ispitanika.
 
Posebne kategorije osobnih podataka u ovoj obradi ne obrađujemo. Stoga, moli se Ispitanik da u dokumentaciji koju nam dostavlja ne navodi posebne kategorije osobnih podataka koje otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu, podatke koji se odnose na zdravlje ili podatke o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji.
 
U postupku prepoznavanja i procjena vještina Ispitanika nema automatiziranog donošenja odluka.
 
Traženi osobni podaci od Ispitanika nužni su za ispunjavanje svrhe obrade. U slučaju da Ispitanik ne pruži tražene osobne podatke, voditelj obrade neće biti u mogućnosti razmotriti upućenu Otvorenu zamolbu za zapošljavanje (dalje u tekstu: Otvorena zamolba).
 

Sigurnost obrade: 

Voditelj obrade poduzima odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurao odgovarajuću razinu sigurnosti osobnih podataka Ispitanika, uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizik različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode pojedinaca. Osobni podaci Ispitanika obrađuju se zakonito, povjerljivo i samo u svrhu za koju su prikupljeni, sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka i informacijske sigurnosti.
 

Primatelji osobnih podataka:

Osobni podaci Ispitanika mogu se dati pravnim i fizičkim osobama koje temeljem ugovora o pružanju/obavljanju usluge s voditeljem obrade, isključivo u naše ime i prema našim uputama u svojstvu izvršitelja obrade (npr. pružatelji informatičkih usluga)  mogu obrađivati osobne podatke, sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka. 
 

Razdoblje pohrane osobnih podataka: 

Osobni podaci Ispitanika obrađuje se dok se ne ispuni svrha obrade odnosno najdulje u razdoblju od  2 godine od dana kada je upućena Otvorena zamolba. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, osobni  podaci se više ne koriste, uz napomenu da će i nakon razdoblja pohrane tih podataka, sukladno aktima o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva, voditelj obrade imati informaciju da je Ispitanik uputio Otvorenu zamolbu. 

Ako su osobni podaci dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku, isti će se čuvati dulje od zakonom ili drugim aktom propisanog razdoblja pohrane, sve do konačnog završetka postupka.
 

Prava Ispitanika i ostvarivanje prava Ispitanika:  

Ispitanik ima pravo zatražiti od voditelja obrade ostvarivanje prava na: pristup, ispravak, brisanje, prenosivost, ograničenje, prigovor, osporavanje odluke koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi (uključujući izradu profila) osobnih podataka koji se odnose na Ispitanika.
 
Posebno se ističe Ispitaniku kako ima pravo naknadno, u svakom trenutku, povući prethodno danu privolu koju je dao za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više svrha, uz napomenu kako povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Valjanim povlačenjem privole, voditelj obrade će prestati dalje obrađivati te će obrisati osobne podatke Ispitanika koji su se temeljili na privoli uz pretpostavku da ne postoji druga svrha i zakonitost obrade koja opravdava daljnje zadržavanje tih podataka.

Obavijest o povlačenju privole Ispitanik može dostaviti na isti način kako podnosi zahtjev ili prigovor za ostvarivanje svojih prava.

Ispitanik ostvaruje svoja prava podnošenjem zahtjeva ili prigovora: pisanim putem ili osobnom dostavom istih na adresu Zagrebačkog holdinga d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb, Službenik za zaštitu podataka, s naznakom na omotnici “Osobni podaci“ ili elektroničkim putem na e-mail adresu: zastitaosobnihpodataka@zgh.hr

Smatra se urednim podnošenjem zahtjeva ili prigovora kojeg Ispitanik na isti način dostavi bilo kojoj podružnici koja je dužna bez odgode obavijestiti o tom Službenika za zaštitu podataka. Kontakt podaci podružnica navedeni su na ovoj web stranici u kategoriji Kontakti.

Obrasci zahtjeva za ostvarivanje prava Ispitanika ili podnošenje prigovora mogu se preuzeti na ovoj web stranici ili web stranicama podružnica u kategoriji Zaštita osobnih podataka (vidjeti: Dokumenti za preuzimanje), u sjedištu voditelja obrade i podružnicama. Podnošenje i ispunjenje zahtjeva ili prigovora ne podliježe plaćanju naknade.

Zahtjev odnosno prigovor treba sadržati točne osobne podatke podnositelja te potpune, jasne i točne razloge za ostvarivanja prava Ispitanika.  Voditelj obrade može tražiti pružanje dodatnih informacija od Ispitanika koji podnese zahtjev ili prigovor, što može uključivati i podatke za potvrđivanje identiteta Ispitanika kao što je preslika službenog identifikacijskog dokumenta (osobna iskaznica, putovnica ili vozačka dozvola). U slučaju kada Ispitanik dostavlja presliku službenog identifikacijskog dokumenta, preslika treba sadržavati jasno: ime i prezime, osobni identifikacijski broj (OIB) ili za strane državljane nacionalni ID broj, prebivalište (ulica i broj te mjesto), broj dokumenta i datum važenja dokumenta. Svi drugi podaci koji se nalaze na preslici identifikacijskog dokumenta, kao što su datum rođenja, fotografija i dr. treba odgovarajuće zaštititi (zatamniti). Obrada podataka s preslike službenog identifikacijskog dokumenta strogo je ograničena od strane voditelja obrade i koristit će se samo u svrhu potvrde identiteta i zaštite podataka Ispitanika radi sprječavanja prijevara (npr. lažni identitet, zlouporaba osobnih podataka i sl.) te se isti podaci neće pohranjivati duže nego što je potrebno za tu svrhu.

U slučaju nemogućnosti utvrđivanja identiteta Ispitanika, voditelj obrade ima pravo odbiti postupiti po zahtjevu ili prigovoru kao i u slučaju kada su isti očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihove učestalosti.

Voditelj obrade odgovorit će Ispitaniku u roku od mjesec dana od dana zaprimanja valjanog zahtjeva ili prigovora uz napomenu kako se taj rok može, prema potrebi, produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj istih. Voditelj obrade obavijestit će Ispitanika o svakom takvom produljenju u roku od mjesec dana od dana zaprimanja valjanog zahtjeva ili prigovora, zajedno s razlozima odgađanja davanja odgovora. 

Za podnošenje odgovarajućih zahtjeva u vezi s pravima Ispitanika, podnošenje prigovora ili bilo kakve informacije iz područja zaštite osobnih podataka, Ispitaniku je na raspolaganju službenik za zaštitu podataka kojeg se može kontaktirati na gore navedene kontakt podatke.
 
Ispitanik, ako smatra da mu je povrijeđeno neko zajamčeno pravo iz Uredbe i Zakona ima pravo podnijeti pritužbu, odnosno zahtjev za utvrđivanje povrede prava,  nadzornom tijelu, Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP), Selska cesta 136, 10000 Zagreb, e-mail: azop@azop.hr
 
Predlaže se Ispitaniku prije podnošenja zahtjeva za utvrđivanje povrede prava AZOP-u, kontaktirati službenika za zaštitu podataka radi razjašnjenja spornih pitanja.
 
Više informacija o obradi osobnih podataka može se pronaći na ovoj web stranici u kategoriji Zaštita osobnih podataka.