Zaštitar I u podružnici Robni terminali Zagreb

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Robni terminali Zagreb
Jankomir 25, 10090 Zagreb

U Zagrebu, 26. lipnja 2018.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Zaštitar 1
Broj radnika: 3 (tri) 
Trajanje potrebe: Određeno vrijeme
Potrebna stručna sprema i zvanje: VK/SSS
Radno iskustvo: 2 godine na poslovima zaštitara 1
Posebni uvjeti: posebna tjelesna - psihofizička sposobnost, licencija za zaštitara, osnovno znanje rada na računalu, pasivno znanje jednog stranog jezika, 2 godine iskustva na poslovima zaštitar 2
Uvjeti rada: radno mjesto s posebnim uvjetima rada, izloženost opasnostima prilikom čuvanja ljudi i imovine vatrenim oružjem, gašenje požara i sl., rad na otvorenom i u zatvorenom prostoru, nepovoljni mikroklimatski uvjeti pri radu na otvorenom uvjetovani promjenom klime, psihički napori, rad u smjenama uključujući i noćni rad, rad praznikom i neradnim danom
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika diplome, elektronički zapis podataka o radno-pravnom statusu (e-ispis HZMO)

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397