Vozač II

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Čistoća
U Zagrebu, 4. veljače 2019.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Vozač II
Broj radnika: 47
Trajanje potrebe: privremeno, 6 mjeseci ( probni rad u trajanju od dva mjeseca)
Potrebna stručna sprema i zvanje: SSS, prometnog smjera
Radno iskustvo NE
Potrebna verifikacija, osposobljavanje i sl. C kategoriia, COD 95, prethodna provjera radnih sposobnosti
Posebni uvjeti: radno mjesto s posebnim uvjetima rada prema čl. 3. točka 2. i 19. Pravilnika o radnim mjestima s posebnim uvjetima- obvezan prethodni zdravstveni pregled.
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave na oglasnoj ploči
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika svjedodžbe o završenoj školi, potvrda o stažu iz HZMO-a,

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" br. 121/17), upućuju se potencijalni kandidati iz čl. 102 st. 1 - 3 Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1 tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397