Viši samostalni referent 1

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Direkcija
Služba za sigurnost
U Zagrebu, 25. veljače 2019.
PONOVLJENI JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Viši samostalni referent 1
Broj radnika: 1 (jedan/na)
Trajanje potrebe: Neodređeno vrijeme
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS
Posebni uvjeti: položen stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu, položen stručni ispit iz područja zaštite od požara, potvrda ovlaštene ustanove o osposobljenosti iz područja osnovnih andragoških znanja
Dodatna stručna znanja: -
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  Molba, životopis, preslika diplome, potvrda o stažu s HZMO-a te dokaz o položenom stručnom ispitu za stručnjaka zaštite na radu, dokaz o položenom stručnom ispitu s područja zaštite od požara, potvrda ovlaštene ustanove o osposobljenosti iz područja osnovnih andragoških znanja

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397