Viši samostalni ekonomist 2 u Direkciji

Zagrebački holding d.o.o.
Direkcija, ​Sektor za strategiju i operacije
Služba za operacije
Odjel za rizike
U Zagrebu, 02. siječnja 2020.


 

JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Viši samostalni ekonomist 2
Broj radnika: 1 (jedan) m/ž
Trajanje potrebe: Na neodređeno vrijeme
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS, diplomirani ekonomist
Radno iskustvo 3 godine na poslovima visoke stručne spreme
Opis poslova: Koordiniranje razvoja sustava unutarnjih kontrola, primjena propisanih načela,metoda i postupaka te kontinuirano praćenje i predlaganje unapređenja sustava unutarnjih
kontrola u Društvu, izrada mape poslovnih procesa Društva, implementacija predloženih
rješenja i razvoj sustava na sve organizaciiske jedinice u njihovom djelokrugu rada,
kontinuirano praćenje i procjena rizika u poslovanju Društva na svim razinama, izvještavanie
o izvršenim procjenama, reduciranje utvrdenog rizika te predlaganje mjera prevencije i
povećanja stabilnosti u poslovanju.
Rok za dostavu ponuda:  8 dana
Dokazi uz ponudu:  molba, životopis, preslika diplome, elektronički zapis o podacima evedentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan podatak o radnom stažu, kao i podatak o trenutnom radno-pravnom statutu kandidata

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, odjelu upravljanja ljudskim resursima Direkcije Zagrebačkog holdinga d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397