Tehnički refernt I PS, probni rad putem HZZZ

Zagrebački holding d.o.o
Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.
Savska cesta 1
Zagreb, 29. listopada 2019.
 

JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Tehnički refernt I PS
Broj radnika: 2
Trajanje potrebe: neodređeno, uz probni rad od 3 mjeseca putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Potrebna stručna sprema i zvanje: VŠS, ing. građevinarstva
Dodatna stručna sprema: osposobljenost za rad na računalu
Radno iskustvo NE
Uvjeti rada rad sa strankama, rad na računalu, vođenje tehničkog nadzora na poslovima izvođenja radova, opreme i uređaja društva
Posebni zdravstveni uvjeti prema propisima o zaštiti na radu: NE
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od objave na oglasnoj ploči
Plaća: koeficijent 2,80 + dodatak od 0,5  za minuli rad za svaku navršenu godinu radnog staža
Dokazi uz ponudu:  životopis, preslika diplome o završenoj stručnoj spremi
Potrebna prekvalifikacijam, osposobljavanje i sl: NE

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Odjel upravljanja ljudskim resursima, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397