Stručnjak zaštite na radu i zaštite od požara

Zagrebački holding d.o.o.
Podružnica Gradska groblja
U Zagrebu, 28. svibnja 2019.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Stručnjak zaštite na radu i zaštite od požara
Broj radnika: 1 (jedan) m/ž
Trajanje potrebe: Određeno vrijeme, 6 mjeseci
Potrebna stručna sprema i zvanje: VŠS/VSS
Radno iskustvo 1 godina
Dodatna stručna znanja: Stručni ispit iz ZNR-u i PP- zaštite
Posebni uvjeti -
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  molba, životopis, preslika diplome o stečenoj strutnoj spremi, elektronički zapis podataka o radnopravnom statusu HZMO

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397