Strojar II u podružnici Tržnice Zagreb

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Tržnice Zagreb
U Zagrebu, 26. kolovoza 2020.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Strojar II
Broj radnika: 2 (dva) m/ž
Trajanje potrebe: Neodređeno vrijeme
Potrebna stručna sprema i zvanje: sukladno Pravilniku o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenlima i uređajima (NN 88/1 4, 20/1 5):
  • radnik sa srednjom stručnom spnemom - (lV. stupanj obrazovanja): četverogodišnji nastavni program, srednja tehnička škola strojarskog, brodarskog, rudarsko-geološko-naftnog, elektrotehničkog ili kemijsko-tehnološkog usmjerenia, ili
  • radnik sa srednjom stručnom spnemom - (lll. stupanj obrazovanja): trogodišnji program industrijske tohničke ili obrtničke škole, prema obrazovnom programu strojarskog, elektrotehničkog, rudarsko-geološko-naftnog ili kemijsko-tehnološkog usmjerenja
Radno iskustvo
  • lV. stupanj obrazovanja - jedna godlna radnog iskustva, ili
  • Ill. stupanj obrazovanja - tri godine radnog iskustva
Posebni uvjeti: Radno mjesto s posebnim uvjetima rada prema čl. 3. točka 4., 18., 41. Pravilnika o radnim mjestima s posebnim uvjetima rada (NN 05/84) - obvezan prethodni zdravstveni pregled.
Uvjeti rada rad u zatvorenom, rad na visini, rad s opasnim tvarima, opasnost od plinova (amonijak), intervencija na niskim temperaturama (-200C). Smjenski rad, rad noću, subotom, nedjeljom i na dane državnih i vjerskih blagdana.
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika svjedodžbe o završenoj srednjoj školi, elektronički zapis i radnopravnom statusu

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, odjelu upravljanja ljudskim resursima Direkcije Zagrebačkog holdinga d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397