Samostalni referent- bilancista

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Robni terminali
U Zagrebu, 12. listopada 2018.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Samostalni referent- bilancista
Broj radnika: 1 (jedan)
Trajanje potrebe: Privremeno
Potrebna stručna sprema i zvanje: VŠS/SSS ekonomist
Radno iskustvo: 1 godina
Opis poslova: obavlja kontiranje dokumentacije za knjiženje, sastavlja i  kontira temeljnice za knjiženje dnevnih izvoda, računa, glavne i pomoćnih blagajni, mjenica, čekova, naplaćene realizacije i dr., priprema i izrađuje svu dokumentaciju, odgovoran je za u za izradu periodičnih obračuna i završni račun, odgovoran je za primjenu materijalno financijskih propisa u kjnigovodstvu, sva knjiženja obrađuje u računalnom programu, obavlja i ostale poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja, odgovara za provedbu poslova i zadataka iz djelokruga svog opisa poslova
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  Zamolba, životopis, preslika diplome
Posebni uvjeti: Osnovno znanje rada na računalu ( MS Office,računalni programi, diskretnost, komunikativnost, sklonost suradnji
Plaća: Prema Kolektivnom ugovoru

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397