Samostalni inženjer 2, Upravljanje nekretninama

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o
Upravljanje nekretninama
U Zagrebu, 19. studenog 2018.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Samostalni inženjer 2
Broj radnika: 1 (jedan)
Trajanje potrebe: NEODREĐENO
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS
Smjer: građevinarstvo, smjer organizacija građenja
Radno iskustvo 6 mjeseci radnog iskustva na tehničkim poslovima za pomoć utvrđivanja procjene vrijednosti nekretnina
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  molba, životopis, preslika diplome, elektronički zapis / potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima.

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397