Samostalni ekonomist 3

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Direkcija
Služba za kontroling
U Zagrebu, 14. listopada 2019.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
 
Naziv radnog mjesta:  Samostalni ekonomist 3
Broj radnika: 2 (dva) 
Trajanje potrebe: trajno
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS, diplomirani ekonomist
Radno iskustvo:
  • iskustvo u izradi planova poslovanja od minimalno tri godine,
  • poželjno radno iskustvo u računovodstvu i/ ili reviziji.
Posebni uvjeti:
  • izvrsno poznavanje područja kontrolinga, osobito planiranja, budžetiranja, izvješćivanja, upravljanja troškovima, upravljanja ciljevima;
  • poznavanje računovodstvenih poslova;
  • izvrsno poznavanje rada na računalu (MS Office),
  • izvrsno poznavanje strukture financijskih izvještaja,
  • poznavanje analitičkih metoda i alata,
  • poznavanje troškovnog i upravljačkog računovodstva,
  • poznavanje metoda, tehnika i alata upravljanja projektnim ciklusom.
Uvjeti rada: -
Rok za dostavu ponuda: 8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu: zamolba, životopis, preslika diplome, dokaz o radnom stažu

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Odjel upravljanja ljudskim resursima, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397