Referent prodaje u podružnici Gradska groblja

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Gradska Groblja
U Zagrebu, 19. rujna 2018.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Referent prodaje I
Broj radnika: 1 (jedan) m/ž
Trajanje potrebe: Neodređeno vrijeme
Potrebna stručna sprema i zvanje: VŠS/VSS
Posebni uvjeti: Opća zdravstvena sposobnost
Rok za dostavu ponuda:  5 (pet) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  Zamolba, životopis, preslika diplome, elektronički zapis podataka o radno-pravnom statusu

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397