Prometnik

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Autobusni kolodvor
U Zagrebu, 4. ožujka 2020.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
 
Naziv radnog mjesta:  Prometnik
Broj radnika: 1 (jedan)
Trajanje potrebe: ODREĐENO - 1 godina
Potrebna stručna sprema i zvanje: VŠS prometnog smjera
Dodatna stručna znanja: poznavanje rada na računalu
Radno iskustvo  1 godina
Uvjeti rada rad u smjenama
Posebni zdravstveni uvjeti prema propisima zaštite o radu: ne
Plaća (prosječan iznos): koeficijent soženosti posla 2,60
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:   Zamolba, životopis. potvrda o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO- a, preslika diplome, potvrda o nekažnjavanju, Potrebna prekvalifikacija, osposobljavanje i sl.: NE

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Odjel upravljanja ljudskim resursima, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397