Pravnik- Gradska ljekarna Zagreb

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Ustanova Gradska ljekarna Zagreb
U Zagrebu, 9. srpnja 2019.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Pravnik
Broj radnika: 1 (jedan) m/ž
Trajanje potrebe: određeno vrijeme, zamjena za rodiljni i roditeljski dopust
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS pravnik
Posebni uvjeti: položen pravosudni ispit
Radno iskustvo: najmanje 3 godina u struci
Uvjeti rada:  5 dana u tjednu
Poslovi:  
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika svjedodžbe i potvrde o položenom pravosudni ispitu, elektronički zapis o mirovinskom osiguranju (e-radna knjižica HZMO)

Napomena:  Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.