Pravnik- GPZ- Opskrba d.o.o.

Gradska plinara Zagreb- Opskrba
Radnička cesta 1
U Zagrebu, 27. veljače 2019.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Pravnik
Broj radnika: 1  (jedan)
Trajanje potrebe: do povratka radnice s porodiljnog
Probni rad: 120 dana
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS, pravnog smjera
Radno iskustvo 3 godine
Dodatna stručna znanja: znanje rada na računalu, poznavanje jednog stranog jezika, vozački ispit "B" kategorije
Plaća: Koeficijent 3,21
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave na oglasnoj ploči
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika svjedodžbe/diplome, elektronički ispis o radnopravnom statusu / preslika radne knjižice, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 15 dana; sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (NN br. 12112017), osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, upućuju se da dostave dokaze dehnirane člankom 103., st. l citiranog zakona, a u svrhu ostvarivanja svojih prava.
Opis poslova: -zastupanje Društva pred sudovima i drugim upravnim tijelima
-vođenje parničnih, prekršajnih, radnih i drugih postupaka
-sastavljanje odluka, isprava, žalbi, tužbi, zahtjeva, molbi i drugih podnesaka
-sudjelovanje u sklapanju sudskih i vansudskih nagodbi u interesu Društva
-prijava tražbina u postupcima predstečajnih nagodbi i stečajnim postupcima
-komuniciranje sa strankama
-koordiniranje rada sa drugim službama unutar Društva

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" br. 121/17), upućuju se potencijalni kandidati iz čl. 102 st. 1 - 3 Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1 tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397