Poslovođa održavanja vozila i strojeva- odjel automehaničarske radionice s pretećim djelatnostima

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Čistoća
U Zagrebu, 12. rujna 2019.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Poslovođa održavanja vozila i strojeva- odjel automehaničarske radionice s pretećim djelatnostima
Broj radnika: 2
Trajanje potrebe: trajno (probni rad od tri mjeseca)
Potrebna stručna sprema i zvanje: VŠS, tehničkog smjera
Dodatna stručna sprema: -
Radno iskustvo 3 godine radnog iskustva u struci
Uvjeti rada rad zatvorenom, rad u smjenama
Posebni uvjeti: -
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika svjedodžbe o završenoj školi, elektronički zapis podataka o radnopravnom statusu

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397