Koordinator poslova II

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Gradska groblja
U Zagrebu, 22. prosinca 2020.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Koordinatro poslova II
Broj radnika: 1 (jedan/na)
Trajanje potrebe: neodređeno vrijeme
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS / 300 ECTS
Radno iskustvo: 3 godine radnog iskustva na poslovima VSS
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od objave
Dokazi uz ponudu: zamolba, životopis, potvrda o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO- a, preslika diplome

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397