Koordinator poslova 4- Upravljanje nekretninama

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o
Upravljanje nekretninama
U Zagrebu, 19. studenog 2018.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Koordinator poslova IV
Broj radnika: 1 (jedan)
Trajanje potrebe: NEODREĐENO
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS
Smjer: građevinarstvo
Posebni uvjeti članstvo u Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva, ovlašteni inženjer U uvjet obavljanja poslova nadzornog inženjera sukladno čl. 56 Zakona o gradnji ( NN/ 153/13, NN 20/ 2017)
Radno iskustvo najmanje tri godine poslovima izgradnje ili poslovima organizacije održavanja objekata
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  molba, životopis, preslika diplome, dokaz o upisu u lmenik odgovarajuće strukovne komore inienjera, dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis / potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) i dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (ugovori o radu, potvrde poslodavca kod kojih je kandidat stekao traženi uvjet ).

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397