Inženjer II

Zagrebački holding d.o.o.
Gradska plinara Zagreb d.o.o
Radnička cesta  1
U Zagrebu, 17. lipnja 2019.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Inženjer II
Broj radnika: 1 (jedan) m/ž
Trajanje potrebe: neodređeno, probni rad 6 mjeseci
Potrebna stručna sprema i zvanje: VŠS /SS ili 180/240/300 ECTS tehničkog usmjerenja
Radno iskustvo u struci minimalno 2 godine 
Poželjnji uvjeti:
  • poznavanje i primjena zakonske regulatlve
  • poznavanje i tumačenle tehničke dokumentacije te primjena važećih normi na sadržaj iste
  • VSS, smjer  strojarstvo
  • položen stručni ispit
  • intormatčka pismenost (Microsoft office, AutoCad paket' lnternet)
  • znanie engleskog i njemačkog jezika
  • vozački ispit: B kategorija.
Rok za dostavu ponuda:  10 dana
Dokazi uz ponudu:  molba, životopis
Radno vrijeme: jedna smjena
Naknada za prijevoz: da
Opis radnog mjesta: Operativna provjera postupanja i raspoložive dokumentacije po ponovlienim reklamacljama i prigovorima
kupaca i korisnika te predlaganje načina za rješavanje istih, nadzor i očitovanje  po prrgovonma i podnescima
kupaca upućenih nadležnim institucijama; provjera postupanja, analize. stručni nalazi po zahtjevu Uprave,
praćenje nesukladnosti po poslovnim procesima, analize. uzroka i predlaganje koraktivnih mjera, izrada
prijedloga postupanja i dokumentacije sustava upravljanja (procedura, uputa, poslovnika i drugih internih akata)
ivezanih uz aktivnosti odjela; redovito operativno izvještavanje o provedenim aktivnostima i utvrđenom stanju;
izrada izvještaja za potrebe Službe potreoe Slulbe za provjeru postupanja i dokumentiranje sustava upravlianja i Uprave
Društva.

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

Napomena: Ponude se dostavljaju putem web stranice GPZ-a  na način dsa sva potrebna dokumentacija bude priložena kao jedan dokument koji će biti u pdf. word ili rtf formatu (http://karijera/plinara-zagreb.hr)

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397