Glavni urednik izdavačke djelatnosti-AGM

AGM d.o.o
Mihanovićeva 28, 10000 Zagreb
U Zagrebu, 28. kolovoza 2018.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Glavni urednik izdavačke djelatnosti
Broj radnika: 1 (jedan)
Trajanje potrebe: NEODREĐENO ( probni rok 4 mjesec)
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS- poželjan smjer kroatistilka ili komparativna književnost
Radno iskustvo tri godine iskustva na poslovima navedenim u opisu posla
Opis poslova: -organizira, koordinira i unapređuje rad uredništva
- sastavlja i predlaže plan izdavačke djelatnosti;
- organizira i uređenje svih izdanja uredništva;
- odabire i predlaže direktoru društva izbor autora i rukopisa za tiskanje;
- organizira pripremu rukopisa za tisak i organizira rad na obradi rukopisa;
- organizira izrađivanje prijedloga koncepcije i programa pojedinog izdanja;
- organizira predlaganje i kontaktiranje te predlaganje uvjeta za rad autora i ostalih vanjskih
suradnika u okviru izdavačkog plana;
- predlaže i organirira promotivne aktivnosti za nova i stara izdanja;
- sudjeluie u izradi prijedloga prodajne cijene novih naslova;
- kontrolira aktivnosti proizvodnje novih naslova;
- upravlja troškovima proizvodnje u skladu sa smjernicama nadležnog rukovoditelja;
- redovito kontaktira sa stranim izdavačima i agentima za knjige;
- obavlja i druge poslove po nalogu direktora društva;
Posebni uvjeti napredno poznavanje rada na PC-u (MS Office, photoshop i dr.)
napredno poznavanje engleskog jezika u govoru i pisanju
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika diplome, e- ispis HZMO-a, potvrda o vjerodostojnosti diplome

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397