Rukovoditelj Službe upravljanja ljudskim resursima i pravnim poslovima

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Zagrebačke ceste
U Zagrebu, 4. ožujka 2021.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
  
Naziv radnog mjesta:  Rukovoditelj Službe upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova
Broj radnika: 1 (jedan) izvršitelj/ica
Trajanje potrebe: Neodređeno
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS (pravni fakultet)
Radno iskustvo 3 godine iskustva
Rok za dostavu ponuda: 8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu: zamolba, životopis, preslika diplome, elektronički zapis podataka o radnopravnom statusu

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Odjel za upravljanje ljudskim resursima Direkcije, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" br. 121/17), upućuju se potencijalni kandidati iz čl. 102 st. 1 - 3 Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1 tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397