Pomoćnik voditelja Podružnice

Zagrebački holding d.o.o.
Podružnica ZGOS
U Zagrebu, 9. travnja 2021.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  pomoćnik voditelja podružnice
Broj radnika: 1 (jedan) izvršitelj/ica
Trajanje potrebe: neodređeno vrijeme
Stručna sprema i zvanje: VSS, diplomirani pravnik, mag. iur
Dodatna stručna znanja: znanje jednog svjetskog jezika, znanje rada na osobnom računalu, vozački ispit B kategorije
Radno iskustvo 3 (tri) godine iskustva u struci
Posebni  uvjeti: položen pravosudni ispit, poznavanje propisa iz područja gospodarenja otpadom, energetike, gradnje, javne nabave, zaštite na radu, zaštite od požara, financija i računovodstva te općih pravnih propisa
Uvjeti: povremeni rad na odlagalištu otpada (poslovi s posebnim uvjetima rada)
Opis poslova: vođenje i odgovornost za pravne, kadrovske i opće poslove podružnice, izrada prijedloga intemih akata te nadzor u provedbi istih, praćenje provedbe zakona i drugih propisa iz djelokruga poslova podružnice, izrada planova, analiza, stručnih mišljenia i evidencija te drugih dokumenata u vezi s pravnim, kadrovskim i općim poslovima, nadzor provedbe mjera zaštite na radu i zastite od požara na Odlagalištu te zamjena voditeljice podružnice u odsutnosti i po potrebi poslovanja
Rok za dostavu ponuda: 5 (pet) dana od objave
Dokazi uz ponudu:  molba, životopis, preslika diplome o stečenoj stručnoj spremi, preslika potvrde o položenom pravosudnom ispitu, elektronički zapis o radnopravnom statusu

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu. 

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397