Zaprimanje materijala od potresa

prosinac 2022. - PROCEDURA ZAPRIMANJA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA NASTALOG OD UKLANJANJA U POSTUPKU OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA

Procedura propisuje način prijave, dovoza i zaprimanje građevinskog materijala nastalog od uklanjanja u postupku obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba te njegovo zaprimanje na privremenom skladištu na lokaciji Zagrebačkih cesta, Tišinska cesta 26.
 

Procedura zaprimanje materijala od obnove se definira kroz sljedeće korake sa popratnom dokumentacijom:

 • Slanje Zahtjeva (Prilog I) – za prihvat materijala;
 • Dovoz materijala uz prethodno ispunjeni Teretni list ( Prilog II);
 • Odvaga materijala i uparivanje vagarinke sa Teretnim listom;
 • Vizualna kontrola materijala i dokumentacije; vizualni pregled materijala, slikanje kamiona s registracijom i materijalom kojega dovozi, istovar;
 • Izlazno vaganje i utvrđivanje neto količine; upis u „Očevidnik o dovozu materijala“ (Prilog III) od strane zaprimatelja materijala i  izdavanje vagarskog lista;
 • Vagarski list služi kao kontrola o količini dovezenog materijala sa neke lokacije i Izvođača, gdje je iskazana neto količina materijala koja je zaprimljena prilikom dovoza;
 • Ako se vizualnim pregledom utvrdi da dopremljeni materijal ne odgovara deklariranom sadržaju za materijal ili sadrži opasne tvari ili opasni otpad, vozilu neće biti dozvoljen istovar na privremeno skladište;
 • U tom slučaju će vagar ponovo vagati kamion kojem nije dopušteno istovariti materijal na kojem će se napisati u napomenu, razlog zbog čega mu nije dozvoljeno istovariti materijal;
 • Isto će biti popraćeno dodatnim sumarnim dokumentom (Prilog IV – ODBIJENI DOVOZ MATERIJALA) – popunjava zaprimatelj materijala.

Izvođač radova je najkasnije 48 sati prije prvog dovoza građevinskog materijala od uklanjanja nastalog u postupku obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba dužan na e-mail adresu: rgo@zgh.hr dostaviti ispunjeni obrazac ZAHTJEVA ZA DOVOZ MATERIJALA od uklanjanja nastalim u postupku obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreb koji se nalazi u Prilogu I ove procedure kao i drugu dokumentaciju navedenu u Prilogu I.

Ukoliko je dostavljena dokumentacija kompletna, izvođač radova će na e-mail primiti obavijest s terminom početka dovoza materijala od uklanjanja na skladište.

Uz svaki pojedini dovoz materijala od uklanjanja na skladište, izvođač radova je dužan predati ispunjeni Teretni list materijala od uklanjanja nastalim u postupku obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba koji se nalazi u Prilogu II ove procedure ovjeren od strane odgovorne osobe Izvođača.

Nakon istovara dovezenog materijala i obavljenog vaganja,  djelatnik na skladištu je dužan jedan primjerak vagarinke predati vozaču koji je dovezao otpad, a drugi primjerak vagarinke spojiti uz primjerak teretnog lista.

 

A) PROCEDURA ZA KORISNIKE KOJI IMAJU UGOVOR SA FONDOM –  ORGANIZIRANA OBNOVA

U zahtjevu (Prilog I) je potrebno navesti sljedeće podatke: 

 1. Adresu građevine koja se uklanja, oznaku katastarske čestice i katastarske općine;
 2. Broj ugovora sklopljenog s Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za obnovu temeljem kojeg se obavlja uklanjanje građevine;
 3. Procijenjenu količinu materijala od uklanjanja zgrada s lokacije;
 4. Procijenjeno vrijeme trajanja uklanjanja materijala s lokacije.

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

 1. Adresu građevine koja se uklanja, oznaku katastarske čestice i katastarske općine;
 2. Broj ugovora sklopljenog s Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za obnovu temeljem kojeg se obavlja uklanjanje građevine;
 3. Procijenjenu količinu materijala od uklanjanja zgrada s lokacije;
 4. Procijenjeno vrijeme trajanja uklanjanja materijala s lokacije.
Po završetku radova, nadzorni inženjer potpisuje i ovjerava kroz svoje završno izvješće Očevidnik o dovozu materijala sa gradilišta (Prilog III), za svaki Ugovor/građevinu zasebno, a izvođač radova je dužan isti poslati na kontakt email adresu primatelja materijala.
 PROCEDURA ZA KORISNIKE KOJI IMAJU UGOVOR SA FONDOM - ORGANIZIRANA OBNOVA

 

B) PROCEDURA ZA KORISNIKE KOJI OBNAVLJAJU OBJEKTE KROZ POSTUPAK SAMOOBNOVE

U zahtjevu je potrebno navesti sljedeće podatke:

 1. Adresu građevine koja se uklanja, oznaku katastarske čestice i katastarske općine;
 2. Broj Rješenja/Odluke nadležnog tijela temeljem kojeg se obavlja uklanjanje građevine;
 3. Procijenjenu količinu materijala od uklanjanja zgrada s lokacije;
 4. Procijenjeno vrijeme trajanja uklanjanja materijala s lokacije.

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

 1. Pravovaljani dokaz da se radi o obnovi od potresa iz kojeg je jasno vidljivo da se radi o samoobnovi (Rješenje/Odluku nadležnog ministarstva odnosno nadležnog tijela koje je zaprimilo Zahtjev za samoobnovu, isti obradilo i donijelo Odluku za provedbu);
 2. Presliku Zahtjeva - prijave početka izvođenja radova na uklanjanju građevine;
 3. Ispunjenu izjavu o odricanju od prava na naknadu za materijal od uklanjanja zgrada oštećenih potresom (sukladno Provedbenom programu mjera postupanja s materijalom od uklanjanja i građevnim otpadom nastalim u postupku obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Službeni glasnik grada Zagreba broj 22/2022);
 4. Ugovor o prijevozu za materijal koji se uklanja ukoliko Izvođač i prijevoznik nisu ista pravna osoba;
 5. Imenovanje inženjera gradilišta kao odgovorne osobe Izvođača radova na lokaciji rušenja.
Po završetku radova, nadzorni inženjer potpisuje i ovjerava kroz svoje završno izvješće Očevidnik o dovozu materijala sa gradilišta (Prilog III), za svaki Ugovor/građevinu zasebno, a izvođač radova je dužan isti poslati na kontakt email adresu primatelja materijala.
 PROCEDURA ZA KORISNIKE KOJI OBNAVLJAJU OBJEKTE KROZ POSTUPAK SAMOOBNOVE


ZA VIŠE INFORMACIJA O POSTUPKU SAMOOBNOVE NA WEB STRANICI:
https://mpgi.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug/graditeljstvo-98/obnova-zgrada-ostecenih-potresom-na-podrucju-grada-zagreba-i-krapinsko-zagorske-zupanije/10668