Provjerite odvajate li pravilno biootpad

Biootpad ili organski otpad je biorazgradivi otpad koji se biološkom obradom može preraditi u kvalitetan kompost koji hrani biljke, osigurava prozračnost tla i sprječava isušivanje. U kućanstvu, biootpad je pretežito kuhinjski otpad koji se sastoji od ostataka svježeg voća i povrća, ljuski od jaja, taloga od kave i čaja, ostataka kruha i slično, te vrtni ili zeleni otpad.

U strukturi kućnog otpada, na biootpad se odnosi gotovo trećina otpada, koji nikako ne bi smio završiti u miješanom komunalnom otpadu jer - radi se o vrijednoj sirovini. 

Odgovornim pristupom prema odvajanju biootpada svi doprinosimo smanjenju količine otpada na odlagalištu i, što je još važnije, smanjujemo emisije stakleničkih plinova i štitimo okoliš. Naime, prilikom kompostiranja biootpada stvara se iznimno mala količina metana za razliku od odlagališta, gdje se razgradnja biootpada odvija bez dovoljno zraka zbog čega se proizvodi metan, snažan staklenički plin.


Na koji način je organizirano prikupljanje biootpada u Zagrebu

Organizacija odvojenog prikupljanja biootpada ovisi o tome živite li u obiteljskoj kući ili u višestambenoj zgradi (zajednica korisnika).

Korisnici usluga koji žive u obiteljskim kućama:
 • dobili su smeđe kante za odlaganje biootpada, odnosno
 • NE dobivaju vrećice za odvojeno prikupljanje biootpada.
Korisnici usluga koji žive u višestambenoj zgradi (zajednica korisnika), dobivaju godišnje:
 • 104 biorazgradive smeđe vrećice za odlaganje biootpada od 10 litara 
 • koje odlažu  u smeđe spremnike ispred svoje zgrade.
Biootpad se odvozi jedanput tjedno. Raspored možete pogledati na web stranici Čistoće i putem aplikacije Moj Otpad (kalendar odvoza).


Što učiniti s biootpadom ako nemate biorazgradivih vrećica Čistoće?

Ovo je jedno od najčešćih pitanja, a mogućnosti su sljedeće:
 • u podružnici Čistoća, Radnička cesta 82, možete preuzeti dodatne vrećice svaki radni dan od 8 do 14 sati, na šalteru reklamacija uz predočenje računa,
 • možete ga sakupljati u posebne spremnike ili posude u svojem kućanstvu te ga zatim odložiti izravno u spremnik ispred svoje zgrade,
 • također možete koristiti papirnate vrećice ili druge biorazgradive vrećice.
​​​​​​​Bitno je da u spremniku za biootpad nema nepripadajućeg otpada, kao što je plastika, metal ili slično.

Iz podružnice Čistoća također mole da se biootpad NE odlaže u plastičnim vrećicama.

U smeđe spremnike treba odlagati:

U smeđe spremnike ne smije se odlagati:

 • kuhinjski otpad - ostaci i kora voća i povrća, ljuske od jaja, talog od kave, vrećice od čaja, ostaci kruha, listovi salate, blitve, kelja i sl.
 • vrtni ili zeleni otpad - uvelo cvijeće, granje, otpalo lišće, otkos trave i živice, zemlja iz lončanica, ostaci kod orezivanja voćaka i vinove loze, ostaci voća i povrća i sl.
 • male količine ostalog biootpada - kora drveta, kosa i dlaka, piljevina, papirnate maramice, borove iglice, male količine papira u koje su bili zamotani kuhinjski otpaci.
 • ​​​​​​​ostaci termički obrađene hrane
 • kosti, meso, riba, koža, masnoće, izmet
 • pepeo, pijesak za kućne životinje
 • ambalaža (kartonska, staklena, plastična), gume, plastika, metal, staklo
 • opasni otpad, lijekovi, pelene
 • novinski papir i časopise u boji
 • obojeni i lakirani drveni otpad
 • biootpad koji je bio u dodiru s naftom, benzinom, uljnim i zaštitnim bojama i pesticidima
 • odjeća, cigarete i dr.Ako imate mogućnost kompostiranju u vrtu, odnosno vrtnom komposteru, iskoristite biootpad za proizvodnju vlastitog komposta.

Kompostiranjem se uspostavlja prirodni kružni tok tvari u prirodi. Kompostiranje biootpada je doprinos zaštiti okoliša.

Više informacija o kompostiranju i odvojeno prikupljenom biootpadu možete pronaći na sljedećim poveznicama:
Za sva pitanja možete se obratiti podružnici Čistoća na e-mail: cistoca@zgh.hr