Ove subote počinje besplatna podjela komposta u rinfuzi za građane Zagreba24.03.2023.
- Zagrebački holding s dolaskom proljeća ponovno organizira akciju podjele komposta u rinfuzi za građane Zagreba. U sljedećih osam subota, od 25. ožujka 2023. do 13. svibnja 2023., u vremenu od 7 do 14 sati, građani Zagreba moći će kompost besplatno preuzeti na kompostani Jakuševac, na adresi Sajmišna cesta 12. Radi se o kvalitetnom organskom gnojivu I. kategorije dobivenom kompostiranjem biljnog materijala nastalog održavanjem javnih zelenih površina te od biootpada prikupljenog od građana. Biootpad čini oko 40% miješanog komunalnog otpada, stoga odvojeno prikupljanje i kompostiranje biorazgradivog otpada bitna je karika u integriranom sustavu gospodarenja otpadom, kružnom gospodarstvu i zaštiti okoliša. Gospodarenje biorazgradivim otpadom je najprirodniji način recikliranja otpada. Pozitivni učinci rezultiraju proizvodnjom hrane, zaštitom tla, podzemnih voda i klime. 

Građani mogu preuzeti količine za osobnu upotrebu, odnosno 1 m3 po članu domaćinstva, za što je potrebno predočiti račun Zagrebačkog holdinga te osigurati odgovarajuću ambalažu (vreće, prikolicu i slično). Građani će prilikom preuzimanja komposta potpisati Izjavu kako se zaprimljeni kompost neće dalje preprodavati ili komercijalizirati na bilo koji način. 

Kompost se koristi kao organsko gnojivo, organski poboljšivač fizikalno-kemijskih i mikrobioloških osobina tla i može se koristiti prilikom presađivanja povrća, ukrasnog bilja, cvijeća i kod sadnje voćaka i vinove loze.
Detaljnije informacije pogledajte u Deklaraciji s uputama o primjeni komposta.

Organizacijom ove akcije želi se potaknuti građane na pravilno odvajanje biootpada te ih pozivati da dođu na kompostane i osobno se uvjere da je njihov doprinos u gospodarenju biootpadom od izuzetne važnosti. Građani na kompostani Jakuševec također mogu preuzeti i informativni letak o biootpadu i kućnom kompostiranju.