Ministarstvo potvrdilo: odlagalište otpada Prudinec-Jakuševec među najuređenijima u RH4. veljače 2019.
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike  9. siječnja 2019. donijelo je Odluku o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta otpada u Republici Hrvatskoj. (tekst odluke)

Ovom odlukom je definirana dinamika rada i zatvaranja aktivnih odlagališta neopasnog otpada, sukladno važećim zakonima, propisima, direktivama i smjernicama. Izrađen je u svrhu provedbe mjere 4.1. Izrada plana zatvaranja odlagališta neopasnog otpada, definirane Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine.

Odlagališta neopasnog otpada na kojima će se nastaviti odlagati neopasni komunalni i proizvodni otpad do popunjena kapaciteta za odlaganje i odlagališta neopasnog otpada na kojima će se nastaviti odlagati neopasni komunalni i proizvodni otpad do početka rada Centara za gospodarenje otpadom navedena su u dokumentu „Dinamika zatvaranja odlagališta neopasnog otpada na području Republike Hrvatske“.

U njemu je navedeno da je Odlagalište „Prudinec - Jakuševec“ sanirano odlagalište koje ispunjava kriterije i zahtjeve za odlaganje otpada dane Pravilnikom. Otpad se odlaže na sanitaran način te odlagalište ispunjava uvjete za nastavak rada do otvaranja regionalnog centra za gospodarenje otpadom. Kako je vidljivo iz rezultata detaljne analize koja je navedena u dokumentu odlagalište Jakuševec se nalazi u kategoriji najuređenijih odlagališta u Republici Hrvatskoj.

Nadalje se navodi i da je odlagalište otpada Jakuševec- Prudinec  jedan od rijetkih objekata u Republici Hrvatskoj koji ima funkciju usporedivu s Centrom za gospodarenje otpadom u cjelokupnom opsegu predviđenom projektnom dokumentacijom te ispunjava kriterije potrebnih objekata te obavljanja aktivnosti koje treba imati CGO, a vezanih uz sakupljanje, obradu te propisno deponiranje otpada kako je navedeno u Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (reciklažno dvorište, reciklaža građevinskog otpada, prikupljanje i energetsko iskorištavanje odlagališnog plina, postrojenje za obradu biootpada - kompostanu, pročišćavanje procjednih voda, odlaganje komunalnog otpada).

U Republici Hrvatskoj trenutno ima  141 aktivnih odlagališta. Usklađenost pojedinog odlagališta s propisanim odredbama danim kroz Pravilnik je numerički prikaz i kreće se u rasponu između 0,00 i 1,00.