Plin

1.     Zašto moram sklapati ugovor o opskrbi ?

Prema važećoj zakonskoj regulativi (NN 50/18, 88/19 članak 4.)za svako obračunsko mjerno mjesto mora postojati aktivan ugovor o opskrbi koji sklapa vlasnik prostora i opskrbljivač plinom. Vlasnik može svoj ugovor o opskrbi ustupiti trećoj osobi (najmoprimcu) i u tom slučaju najmoprimac u svojstvu krajnjeg kupca sklapa ugovor o opskrbi sa opskrbljivačem plinom.
 
  1. Kako mogu izvršiti promjenu vlasništva ili krajnjeg kupca ?
Promjena vlasnika/krajnjeg kupca radi se na način da prethodni vlasnik/krajnji kupac dostavi zahtjev za raskid ugovora o opskrbi te dokumentaciju iz koje je vidljivo tko je novi vlasnik/krajnji kupac na obračunskom mjernom mjestu. Uz dokumentaciju je potrebno dostaviti i primopredajni zapisnik koji potpisuju novi vlasnik i prethodni vlasnik kako bi se izvršilo razgraničenje potrošnje u svrhu ispravnog fakturiranja od strane opskrbljivača.
Ukoliko dotadašnji vlasnik nije u roku 30 dana od dana promjene vlasništva podnio zahtjev za raskid ugovora o opskrbi plinom, opskrbljivač plinom može, na zahtjev novog vlasnika građevine ili samostalne uporabne cjeline, uz predočenje odgovarajuće isprave o promjeni vlasništva, s novim vlasnikom sklopiti ugovor o opskrbi plinom, s danom zadnjeg obračuna
(NN 50/18, 88/19 članak 10.)
Opskrbljivač će na temelju dostavljene dokumentacije dostaviti ugovor o opskrbi koji će glasiti na novog vlasnika/krajnjeg kupca. Izvršenu promjenu matičnih podataka opskrbljivač će dostaviti operatoru distribucijskog sustava kako bi se ista evidentirala i u bazi distributera.
  1. Kako mogu dojaviti stanje na plinomjeru ?
 
Stanje na plinomjeru možete dojaviti operatoru distribucijskog sustava na besplatni govorni automat: 0800 3445, na telefone: 01/6437-782 ili01/6437-783, te na mail adresu ocitanja@plinara-zagreb.hr ili opskrbljivaču na kontakte naznačene na računu.
Za dojavu stanja krajnji kupac treba znati identifikacijsku oznaku mjernog mjesta(OMM) koja je navedena na svakom obračunu za potrošnju plina te tvornički broj plinomjerakoji je također vidljiv na računu za obračunu potrošnje i samom plinomjeru.
 
  1. Kako mogu izvršiti reklamaciju na očitanje ili procjenu stanja ?
Reklamaciju očitanog ili procijenjenog stanja možete izvršiti dostavom slike plinomjera Vašem opskrbljivaču na kontakte koji su navedeni na svakom obračunu potrošnje plina. Na distributivnom području Gradske plinare Zagreb d.o.o. trenutno je aktivno 18 opskrbljivača te svaki ima svoje komunikacijske kanale s krajnjim kupcima.
Reklamaciju očitanog ili procijenjenog stanja isto tako možete izvršiti i kod nas kao operatora distribucijskog sustava na e-mail: ocitanja@plinara-zagreb.hr .
 
  1. Kada se vrši očitanja plinomjera ?
Operator distribucijskog sustava dužan je mjerna mjesta krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo koji koriste opskrbu u obvezi javne usluge, očitati minimalno dva puta godišnje. ODS je dužan u roku od 30 dana unutar razdoblja od 1. svibnja do 1. srpnja provesti godišnje očitanje obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo koji koriste opskrbu u obvezi javne usluge, pri čemu je pojedino obračunsko mjerno mjesto dužan očitati 365 ± tri dana od dana zadnjeg godišnjeg očitanja tog obračunskog mjernog mjesta.
 
  1. Što je tarifni model i kako se definira ?
Tarifni model je kategorija u koju operator distribucijskog sustava svrstava svako pojedino obračunsko mjesto temeljem potrošnje plina u prethodnoj kalendarskoj godini. Raspon tarifnih modela (TM)jeod TM1 do TM12 i ovisno o tarifnom modelu definirana je stavka za distribuciju plina (Ts1) i fiksna mjesečna naknada (Ts2) koje su prikazane na svakom računu opskrbljivača. Operator distribucijskog sustava jednom godišnje i to do 08.02. dostavlja opskrbljivaču popis obračunskih mjernih mjesta s dodijeljenim tarifnim modelima.

 
  1. Što je fiksna naknada (Ts2)?
Fiksna naknada (Ts2) je iznos koji se plaća mjesečno bez obzira na visinu potrošnje. Visina fiksne naknade definirana je od strane HERA-e i ovisi o tarifnom modelu. Iznosi su navedeni u prethodnoj tabeli.
 
  1. Kako mogu dobiti ispis povijesne potrošnje ?
Preuzimanjem obrasca s web GPZ d.o.o. na linku: http://www.plinara-zagreb.hr/izvjestaji-i-dokumenti/zahtjevi-korisnika-i-obrasci/192 , Zahtjev 11 - za dostavu podataka o povijesnoj potrošnji (za ENERGETSKE CERTIFIKATE) I popunjavanjem podataka navedenih na obrascu. Zahtjev se može poslati na e-mail aptp@plinara-zagrb.hr ili poštom na adresu Gradska plinara Zagreb d.o.o., Radnička cesta 1, 10 000 Zagreb. Potrebno je ispravno popuniti sve podatke na obrascu.
 
  1. Kako mogu promijeniti opskrbljivača ?
Ukoliko želite promijeniti opskrbljivača potrebno je prethodno podmiriti sva dospjela potraživanja kod postojećeg opskrbljivača te novom opskrbljivaču podnijeti zahtjev za promjenu opskrbljivača. GPZ d.o.o. kao operator distribucijskog sustava nema utjecaja na pokretanje promjene ili ishod promjene opskrbljivača.