Odlaganje otpada

Podružnica ZGOS zadužena je za  vođenje pogona i sanaciju zagrebačkog odlagališta neopasnog otpada Prudinec u Jakuševcu, reciklažu otpada te odlaganje komunalnog i drugog otpada.
 
Iznimno je dozvoljeno odlaganje voluminoznog odnosno upakiranog otpada s ambalažom. Isti mora pratiti potrebna dokumentacija za odlaganje otpada na odlagalište I kategorije koji se naplacuje po principu 1m3 = 1t.

 
Odlaganje otpada
 
Sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/2013) djelatnost Podružnice ZGOSje isključivo gospodarska djelatnost kao i svaka druga djelatnost koju obavlja čitav niz, na tržištu prisutnih, poslovnih subjekata opisanih karakterističnih roba i usluga. Svoju gospodarsku djelatnost zbrinjavanja otpada, koja uključuje i odlaganje otpada na lokaciji Odlagališta Jakuševec/Prudinec, Podružnica ZGOS obavlja na temelju izdane pravomoćne Dozvole za gospodarenje otpadom, Klasa: UP/I 351-02/15-008/3, Urbroj: 251-19-22-15-10,te na temlju Rješenja, Klasa: UP/I 351-02/15-008/3, Urbroj: 251-19-22-15-14 od 9. travnja 2015. godine i Rješenja, Klasa: UP/I 351-02/15-008/3, Urbroj: 251-19-22-15-23 od 10. srpnja 2015. godine.
 
Za izgradnju odlagališta Prudinec Jakuševec izdana je građevna dozvola Klasa: UP/I-361-03/00-01/314, Ur.broj: 251-05-03/02-00-2 od 28.07.2000. kojom se dozvoljava Trgovačkom društvu ZGOS d.o.o. Zagreb, Jakuševec bb, kao investitoru, izgradnja vodoravne vodonepropusne plohe (radne plohe) za odlaganje otpada s pripadajućim elementima odvodnje, kontrolnim sustavom procjeđivanja, međuslojevima i prekrivnim slojevima tijela odloženog otpada unutar prostora smetlišta Jakuševecna k.č. br. 390, 392, 394 i 1515 sve k.o. Jakuševec prema glavnom projektu izrađenom u Institutu građevinarstva Hrvatske d.d., Zagreb, J. Rakuše 1 od ožujka 2000. koji čini sastavni dio ove građevne dozvole.
 
Osnovne usluge su:
 
ODLAGANJE OTPADA
 
Sukladno gore navedenoj Dozvoli za gospodarenje otpadom i vezanim Rješenjima, na odlagalištu otpada Prudinec/Jakuševec dozvoljeno je odlaganje sljedećih vrsta otpada:
 

 
20 03 01 miješani komunalni otpad
17 05 04 zemlja i kamenje koji nisu navedeni pod 17 05 03
17 05 06 iskopana zemlja koja nije navedena pod 17 05 05
19 01 12 pepeo i šljaka s dna koji nisu navedeni pod 19 01 11
19 01 18 otpad od pirolize koji nije naveden pod 19 01 17
19 01 19 pijesci iz fluidiziranog sloja
19 02 99 otpad koji nije specificiran na drugi način
19 03 05 stabilizirani otpad koji nije naveden pod 19 03 04
19 03 07 solidificirani otpad koji nije naveden pod 19 03 06
19 04 01  vitrificirani otpad
19 05 03 kompost koji nije u skladu sa specifikacijom
19 05 99 otpad koji nije specificiran na drugi način
19 07 03 procjedne vode s odlagališta otpada koje nisu navedene pod 19 07 02
19 08 01 ostaci na sitima i grabljama
19 08 02 otpad iz pjeskolova
19 08 99 otpad koji nije specificiran na drugi način
19 09 01 kruti otpad od primarne filtracije i prosijavanja
19 09 05 zasićene ili istrošene smole iz ionskih izmjenjivača
19 09 99 otpad koji nije specificiran na drugi način
19 10 06 ostale frakcije koje nisu navedene pod 19 10 05
19 11 99   otpad koji nije specificiran na drugi način
19 12 05   staklo
19 12 08  tekstil
19 12 09 minerali (npr. pijesak, kamenje)
19 12 12 ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade
otpada, koji nije naveden pod 19 12 11
19 12 99  otpad koji nije specificiran na drugi način
19 13 02   kruti otpad nastao pri remedijaciji tla koji nije naveden pod 19 13 01

 
Na odlagalište otpada Prudinec/Jakuševec zabranjeno je odlaganje radioaktivnog, opasnog i tekućeg otpada.
 
 
KRUTI VOLUMINOZNI ODNOSNO UPAKIRANI KRUTI OTPAD
Iznimno je dozvoljeno odlaganje voluminoznog odnosno upakiranog otpada s ambalažom. Isti mora pratiti potrebna dokumentacija za odlaganje otpada na odlagalište otpada Prudinec/Jakuševec koji se naplaćuje po principu 1m3 = 1t.
 
 
ISKORISTIVE VRSTE OTPADA
Na odlagalište otpada Prudinec/Jakukševec ne smiju se odlagati iskoristive otpadne tvari.
Nastavno, na odlagalište otpada Prudinec/Jakuševec zabranjen je prihvat:
  • tekućeg otpada, osim taloga/mulja iz uređaja za pročišćavanje procjednih voda sa tijela odlagališta na kojem su sakupljene procjedne vode i pročišćene,
  • otpada koji je u uvjetima odlagališta eksplozivan, nagrizajući, oksidirajući, lako zapaljiv ili zapaljiv prema odredbama posebnih propisa,
  •  bolničkog i drugog kliničkog otpada koji nastaje u medicinskim i/ili veterinarskim ustanovama i ima svojstva opasnog medicinskog otpada prema posebnim propisima,
  • otpadnih guma,
  • animalnog i klaoničkog otpada, životinjskih trupla i životinjskih prerađevina ukoliko nisu termički obrađeni prema posebnim propisima,
  • otpadnih industrijskih i automobilskih baterija i akumulatora,
  • otpadnih motornih vozila i njihovih neobrađenih sastavnih dijelova, koji nastaju u postupku obrade i oporabe otpadnih vozila,
  • otpadnih električnih i elektroničkih uređaja i opreme,
  • svih drugih vrsta otpada koje ne ispunjavaju kriterije za prihvat otpada na odlagališta prema Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada. 

Korisnici odlagališta dužni su na Ulazu uz svaki dovoz predati  svu propisanu dokumentaciju o otpadu: Prateći list za otpad, osnovnu karakterizaciju otpada te, ovisno o vrsti otpada koji dovoze na odlaganje, važeću analizu eluata.
Osim vizualnog nadzora sastava dovezenog otpada na Ulazu, na odlagalištu se provodi detaljan nadzor otpada na mjestu istovara (ovjera Nadzornog lista istovara). Bez ovjerenog Nadzornog lista istovara, vozilo koje je dovezlo otpad, ne smije napustiti odlagalište.
 
NAKNADE ZA NEDOZVOLJENO ODLAGANJE
Ako korisnik usluge izbjegne vaganje ili istovari otpad bez ovjerenog nadzornog lista ili istovari otpad na površinu različitu od uputa, korisniku usluge ce se obračunati stvarni troškovi sanacije stanja ili najmanje trostruki iznos procijenjene ili izvagane količine otpada, a sve sukladno Cjeniku Podružnice ZGOS.


KONTAKTI 

Podružnica ZGOS
Odlagalište otpada Prudinec u Jakuševcu

sjedište Podružnice ZGOS

Sajmišna cesta 12
10 000 ZAGREB
tel: 01/ 6421-552
tel: 01/ 6421-553

 
Zeleni trg 3, 10 000 Zagreb
Tel: 01 6421 510
Fax: 01 6421 501
e-mail: zgos@zgh.hr