Zakonski propisi

Zakon o trgovačkim društvima

Službeni Glasnik Grada Zagreba

Propisi iz područja zaštite okoliša i otpada:
Propisi iz područja zaštite na radu:

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/265285.html

Uredba o održavanju zgrada
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/266663.html

Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_05_60_1939.html

Pravilnik o sigurnosti dizala
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/290042.html
 

Djelatnost distribucije plina uređena je kroz slijedeći Zakonodavni okvir:

 • Zakon o energiji (NN120/12, NN 14/14, NN 95/15, NN 102/15)
 • Zakon o tržištu plina (NN 28/13, NN 14/14, NN 16/17)
 • Zakon o gradnji (NN 153/13, NN 20/17)
 • Zakon o koncesijama NN 143/12
 • Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (NN 120/12)
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina (NN 104/2013)
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju prirodnog plina (NN 122/2016, NN 14/2017)
 • Opći uvjeti opskrbe prirodnim plinom (NN 158/2013)
 • Pravilnik o organizaciji tržišta prirodnog plina (NN 126/10, NN 128/11, NN 88/12, NN 29/13)
 • Pravilnik o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti (NN 88/2015)
 • Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava (NN 155/2014, NN 43/2017)
 • Mrežna pravila transportnog sustava (Plinacro, 1/2015)
 • Odluka o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih subjekata (NN 103/2013)
 • Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava (NN 31/14)
 • Uredba o razdoblju za koje se izdaje dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti (NN 50/09, NN 105/09)
 • Odluka o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti (NN 155/08, NN 50/09, NN 103/09, NN 21/12)
 • Metodologija utvrđivanja cijena nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom (NN 158/2013)
 • Dopune Metodologije utvrđivanja cijena nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom (NN 91/2016)
 • Izmjene i dopuna Metodologije utvrđivanja cijena nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom (NN 116/2016)
 • Naredba o dopuni Naredbe o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i način njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila (NN 47/05, NN 38/11)
 • Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (NN.76/2014)
 • Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje  2017. – 2021. godine. (NN 122/2016)
 • Metodologija utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava (NN 155/2014, NN 49/2016)
 • Metodologija utvrđivanja tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (NN 26/2017)
 • Uredba o visini i načinju plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za ugradnju distribucijskog sustava (NN 31/2014)

 
Ostala regulativa:

 • Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, NN 56/10)
 • Zakon o energetskoj učinkovitosti  (NN 127/2014)
 • Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/2014)
 • Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknade za mjeriteljske poslove koje obavlja Državni zavod za mjeriteljstvo ili ovlašteno tijelo (NN 121/2014)
 • Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07)
 • Zakon o kemikalijama (NN 18/13)
 • Zakon o zaštiti na radu (NN 59/06, NN 94/96, NN 114/03, NN 100/04, NN 86/08, NN  116/08,NN 75/09, NN 143/12)
 • Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13)
 • Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN 69/09, NN 128/10, NN 136/12, NN 76/13)
 • Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
 • Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08, NN 49/11, NN 25/13)
 • Zakon o javnim cestama (NN 180/04, NN 138/06, NN 146/08, NN 38/09, NN 124/09, 153/09, 73/10)
 • Zakon o vodama (NN 153/09, NN 63/11, NN 130/11, NN 56/13, NN 14/14)
 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, NN 73/00, NN 114/01, NN 79/06, NN 141/06, NN 146/08, NN 38/09, NN 153/09,  NN 90/10, NN 143/12)
 • Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13)
 • Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)
 • Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13)
 • Zakon o eksplozivnim tvarima  (NN 178/04, NN 67/08, NN 144/10)
 • Pravilnik za plinske aparate (NN 91/13)
 • Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN 85/13)
 • Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 145/12)
 • Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za mjerenje mase goriva u obliku stlačenog prirodnog plina za motorna vozila (NN 78/11)
 • Pravilnik o uređajima i opremi za pogon motornih vozila plinom (NN 102/09)
 • Pravilnik o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila (NN 107/15)
 • Pravilnik o postupku izvanrednog ispitivnja zakonitih mjerila u uporabi (NN 96/16)
 • Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 71/15)
 • Pravilnik o tlačnoj opremi (NN 79/16)
 • Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 3/07)


Zakoni i drugi propisi koji reguliraju djelatnost javne vodoopskrbe i javne odvodnje

ZAKONI

Zakon o vodama
Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (NN 56/2013.)
Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/2013.)
Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13)

PRAVILNICI

Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/2013.)
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 141/2013.)

ODLUKE

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o cijenama vodnih usluga
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine
Odluka o cijenama vodnih usluga i Zaključak o davanju prethodne suglasnosti trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. na odluku o cijeni vodnih usluga
ODLUKA O DONOŠENJU OPĆIH I TEHNIČKIH UVJETA
Odluka pročišćeni tekst OTU
Odluka o izmjenama i dopunama OTU sa 12.12.2014.
Odluka - Vodoopskrba  i odvodnja  d.o.o.
Odluka VIO_AZTN
Odluka o izmjenama odluke o cijenama vodnih usluga
Odluka o cijenama izvanrednog ispitivanja vodomjera
Odluka o reguliranju statusa protupravno izvedenih priključaka na komunalne vodne građevine
Odluka o privremenom korištenju vodnih usluga

OSTALO

Opći i tehnički uvjeti za opskrbu vodom i uslugama odvodnje odpadnih voda (Službeni glasnik Grada Zagreba, br. 10/06, 12/06, 13/07)
Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga
OPĆI I TEHNIČKI UVJETI-pročišćeni tekst
Zaključak o davanju suglasnosti
Rješenje korekcijski faktor k2 2013
Rješenje AZTN o ukidanju privremene mjere
Rješenje AZTN - izmjena Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga
Rješenje o privremenoj mjeri Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja UP/I 034-03/2013-01/037
Rješenje AZTN o produljenju privremene mjere
Privremeno rješenje - Dukom d.o.o. (od 01. listopada 2015)

Nekretnine

Zakoni

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN, br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12 i 152/14) 
Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15.)
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09, 150/11, 144/12., 19/13. i 137/15.)
Zakon o zemljišnim knjigama (NN, br. 91/96., 68/98., 137/99., 114/01., 100/04., 107/07., 152/08., 126/10., 55/13. i 60/13.) 
Zakon o prostornom uređenju (NN, br. 153/13.) 
Zakon o gradnji (NN, br. 153/13.) 
Zakon o najmu stanova (NN, br. 91/96., 48/98., 66/98. i 22/06.) 
Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (NN, br. 43/92., 69/92., 87/92., 25/93., 26/93., 48/93., 2/94., 44/94., 47/94., 58/95., 103/95., 11/96., 76/96., 111/96., 11/97., 103/97., 119/97., 68/98., 163/98., 22/99., 96/99., 120/00., 94/01. i 78/02.) 
Zakon o obveznim odnosima (NN, br. 35/05., 41/08., 125/11., 78/15.) 
Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN, broj 86/12. i 143/13.) 
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN, br. 69/99., 151/03., 157/03., 100/04., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12. i 136/12., 157/13., 152/14. i 98/15.) 
Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN, br. 16/07., 152/08., 124/10. i 56/13.) 
Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN, broj 125/11, 64/15.) 
Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (NN, broj 78/15.) 
Zakon o cestama (NN, broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.) 
Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (NN, broj 74/2014) 
Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (NN 80/11)
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst; 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15)
Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02)
Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (NN 92/10) 
Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13 i 48/15) 
Zakon o šumama (NN 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14) 
Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11,130/11, 56/13 i 14/14)
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14)
Zakon o željeznici (NN 94/13 i 148/13) 
Zakon o rudarstvu (NN 56/13 i 14/14)
Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14.)
Zakon o parničnom postupku (NN 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)
Ovršni zakon (NN 112/12, 25/13, 93/14 i 55/16)
Zakon o javno - privatnom partnerstvu (NN 78/12 i 152/14)
Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14)

Interni akti 

Izjava o osnivanju (potpuni tekst od 28.05.2015.)
Odluka Uprave o osnivanju Podružnice Upravljanje nekretninama od 10.03.2016. Klasa: ZGH-01-15-623, Urbroj: 01-01-02-16-11
Odluka Predsjednice Uprave o osnivanju Podružnice Upravljanje nekretninama od 24.03.2016. Klasa: ZGH-01-15-623, Urbroj: 01-08-0/7-16-12
Zaključak Uprave o izradi prijedloga poslova Službe za upravljanje imovinom koji će se prenijeti na Podružnicu Upravljanje nekretninama od 06.04.2016. Klasa: ZGH-01-16-289, Urbroj: 01-01-02-16-02
Odluka Uprave od 04.05.2016. o prijenosu nekretnina na Podružnicu Upravljanje nekretninama, Klasa: ZGH-01-16-340, Urbroj: 01-01-02-16-03
Odluka o ograničenju ovlaštenja voditelja Podružnica ZGH d.o.o. od 12.11.2014. godine, Klasa: ZGH-01-14-589, Urbroj: 01-01-02-14-01
Odluka Uprave ZGH-UU-11-841/1 od 16.03.2011. kojom se uređuju troškovi korištenja poslovnog prostora između Podružnica ZGH i Direkcije 
Odluka Uprave o određivanju visine zakupnine za nekretnine Gredelj i Zagrepčanka Klasa: DIR-41-13-27, Ur.broj. 01-02-13-02 od 12.02.2013.

Podzakonski okvir

Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/12.)
Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/14, 16/14, 22/2014, 25/15)
Odluka o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada 19/01, 23/03, 22/09, 18/10, 25/13, i 6/16)
Uredba o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (NN, br. 40/97. i 117/05.)