Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.

Web stranica: www.vio.hr

Folnegovićeva 1, 10000 Zagreb
Tel: 01 6163 000
Fax: 01 6163 100
E-mail:vio.tvrtka@zgh.hr

OIB: 83416546499
IBAN: HR31 2360000-1400480380

 

 

O DRUŠTVU

Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. (VIO) je isporučitelj vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje na području grada Zagreba i šire zagrebačke regije. VIO vodom opskrbljuje stanovnike grada Zagreba, Samobora, Svete Nedelje i općine Stupnik, isporučuje vodu trgovačkim društvima Dukom d.o.o. – Dugo Selo, Zelinske komunalije d.o.o. – Sv. Ivan Zelina i Komunalac d.o.o. – Vrbovec te vrši usluge odvodnje otpadnih voda za stanovnike grada Zagreba i Svete Nedelje. VIO ima jedan ovlašteni laboratorij u kojem obavlja ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju koju isporučuje i ispitivanje kakvoće vlastitih otpadnih voda. Službeni laboratoriji za kontrolu i monitoring vode za ljudsku potrošnju su laboratoriji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. Kakvoća vode koju isporučuje VIO u potpunosti odgovara zahtjevima Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/2013 i 141/2013).
 
Zagreb je grad na vodi, a od brojnih predaja koje se vežu uz njegovo ime najpoznatija je ona koja se veže uz vodu i najpoznatiji zagrebački zdenac - Manduševac. Predaja kaže da je „ ... žedan ban zaviknuo djevojci stojećoj kraj vrela: Mandušo, zagrabi! Pa odatle prozvano bje to vrelo Manduševac, a mjesto Zagreb.“ (Tkalčić, 1889.) Do sredine 19. stoljeća Zagreb je imao znatan broj javnih i privatnih bunara, ali se već za male suše osjećala nestašica vode. Najstariji sačuvani prijedlog rješenja vodoopskrbe grada iz centralnog vodovoda, koji se zasnivao na dopremanju vode iz Kraljičinog zdenca, datira iz 1774. i nije realiziran. Kasnijim istraživanjima dokazano je da Medvednica nema dovoljne količine pitke vode za grad, pa je temeljem prijedloga inženjera Melkusa, odlučeno da se voda crpi iz zdenaca u savskoj nizini. Radovi na izgradnji vodovoda započeli su 1876., poslije skoro 100 godina pregovora i polemika.

Svečano otvorenje održano je 7. srpnja 1878. u prisustvu dostojanstvenika i brojnih građana Zagreba. Tadašnji sustav vodoopskrbe opskrbljivao je vodom 11.500 stanovnika, a danas je na sustav priključeno 93 % stanovnika, njih više od  900.000.
Početci izgradnje kanalizacija u Zagrebu datiraju iz sedamnaestog stoljeća kada se u starim dokumentima spominju odvodni kanali naselja Grič i Kaptol. Sustavna izgradnja kanalizacije započela je 1892. godine i razvijala se usporedno s razvojem grada. Danas je na sustav javne odvodnje priključeno 88% stanovnika.
 
Djelatnost Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. je osnovni uvjet za život grada i njegov daljnji razvoj, pa su  osnovni ciljevi VIO u 2014. godini: priprema projekta „Projekt Zagreb – razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje“ za dobivanje sredstava iz fondova EU, proširenje mreže javne vodoopskrbe i javne odvodnje na područja koja nisu priključena na sustav javne vodoopskrbe i javne odvodnje te sanacija dotrajalih cjevovoda i kanala u cilju kontrole i smanjenja gubitaka vode.

Kao što je naprijed navedeno, u tijeku je izrada Studije izvodljivosti i Aplikacije za prijavu EU projekta „Projekt Zagreb – razvoj sustava vodoopskrbe i odvodnje“. Izrađivači Studije će predložiti kratkoročni i dugoročni plan razvoja sustava vodoopskrbe i odvodnje, a nakon njenog prihvaćanja bit će izrađena Aplikacija za prijavu projekta, sukladno zahtjevima EU, koja će proći proceduru nacionalnog postupka prihvaćanja, odnosno odobrenja, za dobivanje sredstava iz fondova EU.
U 2014. je planirana izgradnja 17 km novih cjevovoda raznih profila, 20 km kanala, 3 vodospreme, sanacija 10 km cjevovoda i 3,8 km kanala te priključenje novih 2.500 potrošača. Plan mjera za poboljšavanje sustava upravljanja uključuje skraćivanje rokova za priključenje na sustav javne vodoopskrbe i javne odvodnje, optimizaciju očitanja vodomjera i naplate usluga, evidenciju ilegalne potrošnje te smanjenje broja reklamacija potrošača.

Poslovanje VIO bit će usmjereno na osuvremenjivanje vodoopskrbe i odvodnje s ciljem povećanja standarda svih potrošača, kvalitetno funkcioniranje i daljnji razvoj sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje, zaštitu izvorišta vode te osiguranje kontinuirane vodoopskrbe svih potrošača zdravstveno ispravnom vodom za ljudsku potrošnju i urednom odvodnjom svih pojavnih oblika otpadnih i oborinskih voda.
 
U skladu sa smjernicama grada Zagreba, VIO je 2005. uveo sustav za upravljanje kvalitetom prema normi HRN EN ISO 9001:2002. Recertifikacije su provedene 2008. i 2011. Važeći je certifikat prema normi HRN EN ISO 9001:2009 iz 2011. Uspostavljen je Sustav upravljanja sigurnošću hrane na HACCP načelima za područje vodoopskrbe na uslužnom području Grada Zagreba i za vlastiti restoran društvene prehrane. U tijeku je akreditacija laboratorija kontrole kakvoće vode za ljudsku potrošnju i laboratorija kontrole otpadnih voda prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007., a planira se i uvođenje sustava upravljanja zaštitom okoliša prema normi HRN EN ISO 14001:2009. Dana 10.12.2014. godine tvrtka Bureau Veritas je nakon vanjske nadzorne ocjene potvrdila da je sustav upravljanja sigurnošću vodom za piće na HACCP načelima u Vodoopskrbi i odvodnji d. o. o. sukladan normi ISO 22000:2005 te da Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. ima daljnje pravo isticati certifikat ISO 22000:2005. Sustav upravljanja sigurnošću vodom za piće na HACCP načelima Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. certificirala je 18.01.2013. godine. Istovremeno, 10.12.2014. godine, tvrtka Bureau Veritas je nakon vanjske nadzorne ocjene potvrdila da je sustav upravljanja sigurnošću hrane na HACCP načelima u internom restoranu za zaposlene u Vodoopskrbi i odvodnji d.o.o., također sukladan normi ISO 22000:2005 te da Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. ima daljnje pravo isticati certifikat ISO 22000:2005 za navedeni proces. Dana 17.10.2014. godine Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. uspješno je recertificirala sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008 nakon vanjske recertifikacijske ocjene koju je provela tvrtka TÜV Croatia. Ovo je treća recertifikacija sustava upravljanja kvalitetom u Vodoopskrbi i odvodnji d.o.o. od prvog certificiranja u svibnju 2005. godine.
 

LOKACIJE

LOKACIJA FOLNEGOVIĆEVA: LOKACIJA PATAČIČKINA:

Folnegovićeva 1, Zagreb
Tel: 01/6163 000
 
Eleonore Patačić 1b, Zagreb
Tel: 01/6163 500
 
 
HITNE INTERVENCIJE LOKACIJA SAMOBOR
HITNE INTERVENCIJE (0-24)
vodoopskrba 01/6163 999
odvodnja 01/6163 222
Zagrebačka ulica  18, 10 430 Samobor
Tel: 01/6425 001 i 01/6425 002
 
 
Osoba ovlaštena za zastupanje

Marin Galijot - zastupa društvo samostalno i pojedinačno


Tel:  01/6163 102
Fax:  01/6163 100
E-mail: vio.tvrtka@zgh.hr


GALERIJA FOTOGRAFIJA

Fotogalerija

Web stranica: www.vio.hr

Folnegovićeva 1, 10000 Zagreb
Tel:01 6163 000
Fax: 01 6163 100
E-mail:vio.tvrtka@zgh.hr

OIB: 83416546499
IBAN: HR31 2360000-1400480380
 
1/16