Strojar II

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica TržniceZagreb
U Zagrebu, 26. rujna 2019.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Strojar II
Broj radnika: 1
Trajanje potrebe: određeno vrijeme
Potrebna stručna sprema i zvanje: SSS, tehničkog smjera
Posebni uvjeti: radno mjesto s posebnim uvjetima rada prema članku. 3. točka 4., 18., 41. Pravilnika o radnim mjestima s posebnim uvjetima rada (NN 05/84) - obvezan prethodni
zdravstveni pregled.
Uvjeti rada: rad u zatvorenom, rad na visini, rad s opasnim tvarima, opasnost od plinova (amonijak), intervencija na niskim temperaturama (-20 C). Smjenski rad, rad noću, subotom, nedjeljom i na dane državnih i vjerskih blagdana.
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika svjedodžbe o završenoj srednjoj školi, elektronički zapis podataka o radnopravnom statusu

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397