Referent prodaje- AGM

AGM d.o.o.
Mihanovićeva 28
U Zagrebu, 27. rujna 2019.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Referent prodaje
Broj radnika: 1  (jedan)
Trajanje potrebe: nedređeno
Probni rad: 4 mjeseca
Potrebna stručna sprema i zvanje: SSS
Radno iskustvo 1 godina na poslovima navedenim u opisu poslova
Posebni uvjeti: rad na računalu, poznavanje dva strana jezika, 3 godine iskustva
Rok za dostavu ponuda:  7 (sedam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  molba, životopis, preslika diplome, potvrda o stažu iz HZMO-a
Opis poslova:
 • Organizira prodaju, obilazi kupce te obavlja istraživanje tržišta
 • Organizira prodaju vlastitih izdanja knjižnicama na području RH
 • Organizira internetsku prodaju
 • Organizira poslove promidžbe na stranom tržištu
 • Održava odnose s stranim kupcima  i pronalazi nove
 • lzrađuje izlazne račune za prodanu robu
 • Organizira dostavu robe
 • Sudjeluje kod izrade plana prodaje i realizacije istog
 • Sudjeluje kod utvrđivanja cijena za proizvode Društva
 • Vodi brigu o naplati potraživanja za prodanu robu
 • lzrođuje naturalne i financijske izvještaje o prodaji, kao i o stanju naplaćenih i nenaplaćenih potraživanja
 • Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja i direktora Društva

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397


O Društvu:
AGM je utemetjen 1967.godine kao Centar zo kulturnu djelatnost, a početkom siječnja 2007. postaje podružnicom u sastavu Zogrebačkog holdinga d.o.o.. Početkom studenog 2013. godine se izdvojo te postaje AGM d.o.o. za izdavaštvo i usluge.
Djelanost AGM-a d.o.o. je nakladnička i galerijsko-izložbena. Tridesetogodišnje iskustvo u nakladničkoj djelatnosti temelj je rada društva. Danas desetak specijaliziranih biblioteka predstavlja osnovu nakladničkog programa AGM-a. One obuhvaćaju, koko izdanja koja se bave humanističkim znanostima, tako i beletristiku, publicistiku, raskošne monografije, književna djela za djecu, mlade i slično.