Komunalni radnik

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Čistoća
U Zagrebu, 1. prosinca 2021.
JAVNI NATJEČAJ
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Komunalni radnik 
Broj radnika: 20 (dvadeset)
Trajanje potrebe: rad na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci
Potrebna stručna sprema i zvanje: NK/NSS
Dodatna stručna sprema: nisu potrebna
Radno iskustvo nije potrebno
Posebni zdravstveni uvjeti prema propisima o zaštiti na radu DA
Uvjeti rada rad u smjenama, rad na otvorenom, probni rad u trajanju od 1 mjeseca
Plaća: koeficijent složenosti poslova 1,6 + dodatak na otežane uvjete rada 5,43
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba i životopis

Napomena: Ponuda se podnosi Službi pravnih poslova i upravljanja ljudskim resursima, Zagrebački holding d.o.o. - Podružnica Čistoća, Radnička cesta 82, 10000 Zagreb.
 
Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona, u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati/kinje koji/e ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ("Narodne novine" br.84/21) uz prijavu na javni natječaj dužni/e su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta. priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf