Rukovoditelj Službe za nabavu

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Upravljanje projektima
U Zagrebu, 4. ožujka 2021.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
  
Naziv radnog mjesta:  Rukovoditelj Službe za nabavu
Broj radnika: 1 (jedan) izvršitelj/ica
Vrsta radnog odnosa: Neodređeno (probni rok od 6 mjeseci)
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS, diplomirani pravnik
Radno iskustvo najmanje 3 godine radnog iskustva na rukovodećim pozicijama poslova nabave
Posebni uvjeti certifikat iz javne nabave, vozačku dozvolu B kategorije, poznavanje MS office paketa, poznavanje engleskog jezika
Opis poslova - neposredno upravlja Službom, usklađuje i kontrolira rad zaposlenika, daje zadatke zaposlenicima, predlaže plan rada    Službe i plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika i ocjenjuje njihov rad;
- sudjeluje u izradi nacrta godišnjeg izvješća o radu
- prati i proučava zakone i druge propise koji se odnose na djelokrug rada Službe i njihovu primjenu te daje voditeljici o tom mišljenje i prijedloge,
- potiče, organizira, koordinira i sudjeluje u izradi analiza, mišljenja, informacija i prijedloga;
- obavlja poslove na obradi predmeta, preoruka i prijedloga koje donosi voditeljica;
- dužan je pravovremeno reagirati i upozoriti voditeljicu na radnje/okolnosti koje bi imale negativne posljedice na podružnicu
- surađuje s ostalim Službama u izradi nacrta i obrazloženja prijedloga općih i pojedinačnih akata;
- sudjeluje u pripremi  i provođenju postupaka nabave roba, radova i usluga i obavlja druge poslove po nalogu voditeljice
Rok za dostavu ponuda:  5 (pet) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu molba, životopis, preslika diplome o stečenoj spremi, dokaz o radnom stažu

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Odjel za upravljanje ljudskim resursima Direkcije, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" br. 121/17, 98/19), upućuju se potencijalni kandidati iz čl. 102 st. 1 - 3 Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1 tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397