Koordinator poslova I

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Gradska groblja
U Zagrebu, 25. siječnja 2021.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Koordinator poslova I
Broj radnika: 1 (jedan)
Trajanje potrebe: NEODREĐENO VRIJEME
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS/300 ECTS
Radno iskustvo 2 godine radnog iskustva u struci
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave 
Dokazi uz ponudu:  molba, životopis, preslika diplome o stečenoj stručnoj spremi, elektronički zapis podataka o radnopravnom statusu HZMO

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" br. 121/17), upućuju se potencijalni kandidati iz čl. 102 st. 1 - 3 Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1 tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397