Električar - majstor

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Autobusni kolodvor Zagreb
U Zagrebu, 22. prosinca 2020.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Električar majstor
Broj radnika: 1 (jedan/na)
Trajanje potrebe: određeno, 1 godina
Potrebna stručna sprema i zvanje: VK/SSS
Dodatna stručna znanja: /
Radno iskustvo: 6 mjeseci
Posebni zdravstveni uvjeti prema propisima o zaštiti na radu: DA
Uvjeti rada: rad u smjenama
Plaća (prema koeficijentu složenosti poslova) 2,35
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, potvrda o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO- a, preslika svjedodžbe, potvrda o nekažnjavanju; sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitetji, osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, upućuju se da dostave dokaze definirane čI.103. st.1. citiranog zakona, a u svrhu ostvarivanja svojih prava.
Potrebna prekvalifikacija, osposobljavanje i sl. NE

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397