Viši samostalni referent I

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Direkcija
Služba za Sigurnost

U Zagrebu, 17. prosinca 2020.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
  
Naziv radnog mjesta:  VIŠI SAMOSTALNI REFERENT I
Broj radnika: 1 (jedan) izvršitelj/ica
Vrsta radnog odnosa: TRAJNO 
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS 
Radno iskustvo najmanje 10 godina radnog iskustva na poslovima sigurnosti
Posebni uvjeti NE
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika diplome, potvrda o stažu sa HZMO-a

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Odjel za upravljanje ljudskim resursima Direkcije, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" br. 121/17, 98/19), upućuju se potencijalni kandidati iz čl. 102 st. 1 - 3 Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1 tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397