Samostalni viši pravni referent

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Čistoća
U Zagrebu, 4. ožujka 2019.
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 
Naziv radnog mjesta:  Samostalni viši pravni referent
Broj radnika: 2 (dva)
Trajanje potrebe: određeno, do povratka radnice s rodiljnog/roditeljskog dopusta( probni rad u trajanju od 6 mjeseci)
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS, pravnog smjera
Radno iskustvo 1 godina radnog iskustva u struci
Uvjeti rada rad u zatvorenom
Posebni uvjeti: -
Rok za dostavu ponuda:  8 (osam) dana od dana objave na oglasnoj ploči
Dokazi uz ponudu:  zamolba, životopis, preslika diplome, potvrda o stažu iz HZMO-a

Napomena: Ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravnih poslova, Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41 ili putem web obrasca za prijavu.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), upućuju se potencijalni  kandidati  iz čl. 102. st. 1-3. Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
 
https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397