Direktor društva Gradska plinara Zagreb

Zagrebački holding d.o.o.
Direkcija
Zagreb, 25. siječnja 2019.
Javni poziv za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto
 

Naziv: direktor društva Gradska plinara Zagreb d.o.o.
Broj radnika: 1 (jedan) m/ž
Trajanje potrebe: određeno (mandatno razdoblje od 4 godine)
Potrebna stručna sprema i zvanje: VSS
Radno iskustvo: 3 godine rada na rukovodećim poslovima
Tražene osobine i vještine: komunikativnost, sklonost suradnji i timskom radu, izražene organizacijske sposobnosti, aktivno poznavanje rada na računalu, poznavanje jednog stranog jezika
Dokazi uz ponudu: molba, životopis, preslika diplome, potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, dokaz o ispunjavanju uvjeta radnog iskustva na rukovodećim poslovima, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
Rok za prijavu: 8 dana (zaključno s 4. 2. 2019.)

Napomena: ponuda se podnosi Sektoru upravljanja ljudskim resursima i pravih poslova Direkcije Zagrebačkog holdinga d.o.o.

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" br. 121/17), upućuju se potencijalni kandidati iz čl. 102 st. 1 - 3 Zakona da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1 tog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje-397/397