Otvoreni javni pozivi

Zagrebački holding d.o.o. je trgovačko društvo koje obavlja djelatnosti grupirane u pet poslovnih područja, i to:
 • komunalne djelatnosti
 • tržišne djelatnosti
 • energetske djelatnosti
 • javna vodoopskrba i odvodnja
 • ljekarništvo
Sastoji se od 14 podružnica (Arena Zagreb, Autobusni kolodvor Zagreb, Čistoća, Gradska groblja, Robni terminali Zagreb, Tržnice Zagreb, Upravljanje nekretninama, Upravljanje projektima, Vladimir Nazor, Zagrebačke ceste, Zagrebački digitalni grad, Zagrebparking, ZGOS i Zrinjevac), a osnivač je trgovačkih društava (GSKG d.o.o., Gradska plinara Zagreb d.o.o., Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o., Vodoopskrba i odvodnja  d.o.o., AGM d.o.o. Zagrebačka stanogradnja d.o.o., Zagrebplakat d.o.o. te ustanove Gradska ljekarna Zagreb.Opširniji podaci o poslovanju Zagrebačkog holdinga d.o.o. dostupno je na službenim internet stranicama www.zgh.hr.

Javni poziv upućuje se potencijalnim kandidatima zainteresiranim za rad u stimulativnom korporativnom radnom okruženju za potrebe provedbe projekata Zagrebačkog holdinga d.o.o. namijenjenih razvoju i implementaciji poslovnih praksi te radi unaprjeđenja i poboljšanja kvalitete usluga. Ukoliko kandidat želi predati ponudu za više radnih mjesta objavljenih u javnom pozivu, za svako radno mjesto dužan je priložiti posebnu ponudu.

Ponude na javni poziv podnose se putem web obrasca na adresi www.zgh.hr ili u zatvorenoj omotnici na adresu:
Zagrebački holding d.o.o.
Ulica grada Vukovara 41
10 000 Zagreb
S naznakom „Za javni poziv na iskazivanje interesa za zapošljavanje ".
 
Urednom ponudom smatra se ponuda koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu. Ovaj javni poziv za prikupljanje ponuda nije obvezujući. S prijavnom dokumentacijom se postupa sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12 - pročišćeni tekst) te se ista ne vraća.

U Grupi Zagrebački holding neće se raspisivati javni poziv za popunjavanje slobodnih radnih mjesta za obavljanje poslova kojih su se polaznici stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa osposobili te za zapošljavanje stalnih sezonaca.

Naime, Grupa koristi mjere aktivne politike zapošljavanja, odnosno mjeru stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa putem koje se osposobljavaju mlade osobe za rad na radnom mjestu u zvanju za koje su se obrazovale, a s ciljem stjecanja iskustva ili formalnog uvjeta za pristupanje stručnom/majstorskom ispitu te mjeru stalnog sezonca za zapošljavanje osoba koje su kontinuirano radile najmanje 6 mjeseci kod poslodavca i koje će kod istog poslodavca raditi još najmanje jednu sezonu.
 
Otvoreni javni pozivi/natječaji za iskazivanje interesa za zapošljavanje u Grupi Datum objave Rok
Strojar II 26. 8. 2020. 8 dana
Farmaceutski tehničar 1. 9. 2020. 5 dana


Prijavi treba priložiti:
 • životopis
 • molbu
 • dokaze o ispunjavanju svih traženih uvjeta
 • preslik svjedodžbe/diplome
 • potvrdu o postojanju, odnosno izjavu o nepostojanju radnog iskustva
 • dokaz o radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (elektronički zapis i/ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje). Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo stečeno na istim ili sličnim poslovima u traženoj i odgovarajućoj stručnoj spremi i struci.
 • ako je uvjet vozačka dozvola - preslik vozačke dozvole
 • preostalu dokumentaciju zatraženu javnim pozivom


TESTIRANJE
Svi kandidati koji zadovoljavaju tražene uvjete iz javnog poziva za iskazivanje interesa za popunjavanje slobodnog radnog mjesta (nastavno: javni poziv), prema potrebi će biti pozvani na pisano testiranje (testovi općeg znanja i stručni test); na temelju rezultata testiranja poslodavac će izvršiti izbor kandidata koje će pozvati na selekcijski razgovor.  

Ukoliko kandidat u pisanom obliku ne potvrdi dolazak na testiranje po zaprimljenoj obavijesti o terminu i mjestu testiranja, smatrat će se da je povukao prijavu i neće se smatrati kandidatom na javni poziv.  
Ukoliko kandidat ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu i neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni poziv.  

U slučaju ponovnog podnošenja prijave za posao za koje radno mjesto je kandidat već prethodno pristupio testiranju, kandidat je u obvezi priložiti svu traženu dokumentaciju, no nije u obvezi ponovno pristupiti testiranju; o daljnjim aktivnostima vezanim uz selekcijski postupak kandidat će biti obaviješten pisanim putem.

OPĆE INFORMACIJE
Kandidatom za radno mjesto objavljeno u javnom pozivu smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu za posao te ispunjava sve tražene uvjete iz javnog poziva.

Prijava na javni poziv moguća je isključivo putem on-line obrasca i putem pisarnice.

Po završetku prijave kandidati će dobiti potvrdu o uspješno obavljenoj prijavi.

Prijavu na javni poziv mogu dostaviti osobe oba spola.


Nepravodobne prijave za posao i prijave za posao bez dokaza o ispunjavanju uvjeta neće se razmatrati.
Poslodavac zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu prijavu za posao zaprimljenu po javnom pozivu. .
U skladu s važećim Zakonom o zaštiti osobnih podataka, prijavom za posao kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu svih naprijed navedenih osobnih podataka te privolu za testiranje znanja i sposobnosti za obavljanje poslova odgovarajućeg radnog mjesta, a sve u svrhu mogućeg zapošljavanja. 
Putem online obrasca