Investitori


 

VIJESTI/ NEWS

 
 16. 3. 2017. Agencija Moody's: poboljšani izgledi Zagrebačkog holdinga!

Jedna od najvećih međunarodnih kreditnih agencija Moody's u svojem zadnjem, jučer objavljenom izvješću, potvrdila je kreditni rejting Zagrebačkog holdinga (Ba3), promijenivši pri tom izglede iz negativnih u stabilne. Izgledi su, kako se između ostalog navodi u obrazloženju, poboljšani zbog smanjenja kreditne zaduženosti u stranoj valuti, refinanciranja obveznica, odnosno stabilnosti financijskog poslovanja i likvidnosti. Na pozitivnu promjenu izgleda utjecala je i kontinuirana podrška Grada Zagreba koju Moody's prepoznaje kao snažnu institucionalnu povezanost, a čiji su izgledi također ocijenjeni stabilnima.
 

27. 1. 2017. Promjena poslovne adrese administrativnog agenta

Administrativni agent u odnosu na obveznice Zagrebačkog holdinga d.o.o., kao Izdavatelja, oznake ZGHO-O-237A, ISIN oznake HRZGHOO237A3, Mamić Perić Reberski Rimac Odvjetničko društvo d.o.o., od 1. veljače 2017. godine poslovat će na novoj poslovnoj adresi:
Ivana Lučića 2A
Euro Tower – 23. kat
HR-10000 Zagreb

30.12.2016. Renomirana međunarodna rejting agencija Standard & Poor's u svojem zadnjem izvješću objavljenom 29. prosinca 2016. godine, poboljšala je izglede Zagrebačkog holdinga ocijenivši ih stabilnim uz zadržavanje ocjene BB-. Treća je to uzastopna korekcija kreditnog rejtinga nabolje, što dodatno potvrđuje dobar poslovni smjer Zagrebačkog holdinga.
 
Izgledi su, između ostalog, poboljšani i zbog uspješnog refinanciranja obveznica, stabiliziranja odnosa kreditne zaduženosti i operativne dobiti te daljnje podrške Grada Zagreba, čiji su izgledi, kao i oni Republike Hrvatske, također ocijenjeni stabilnima


19.7.2016.  Rješenje o uvrštenju obveznica na Službeno tržište Zagrebačke burze (PDF)


15. 7. 2016. Izdavatelj je, za potrebe uvrštenja Prve tranše Obveznica, nadopunio Informacijski memorandum izdanja Obveznica od 29. lipnja 2016. godine kojeg je objavio dana 30. lipnja 2016. godine na svojim mrežnim stranicama isključivo datumima koji u trenutku njegovog potpisa nisu poznati, podacima o prinosu, godišnjoj kamatnoj stopi, cijeni izdanja, točnom broju Obveznica izdanih u Prvoj tranši Obveznica koje se uvrštavaju te drugim podacima koji su utvrđeni u Obavijesti o konačnim uvjetima izdanja kao i ISIN oznakom koju dodjeljuje SKDD.
 
Ovaj Informacijski memorandum, objavljen 15. srpnja 2016. godine, predstavlja integralnu verziju i nosi datum Informacijskog memoranduma od 29. lipnja 2016. godine kojeg je objavio dana 30. lipnja 2016. godine na svojim mrežnim stranicama.
 
15.7.2016.  Informacijski memorandum uvrštenja Obveznica - preuzeti ovdje
15. 7. 2016.  Obavijest o konačnom iznosu izdanja Prve tranše Obveznica - preuzeti ovdje
 
14. 7. 2016 Final Results Announcement – download here
13. 7. 2016. - Obavijest o konačnim uvjetima izdanja  Prve tranše Obveznica društva Zagrebački holding d.o.o.
 
     Preuzeti ovdje                                             


13.7.2016.  Prinos do dospijeća ažuriran je na područje od 4.4% (+/- 5bps). Napominjemo da  se zadržava pravo ranijeg završetka razdoblja upisa tijekom 13. srpnja 2016.
 
11. 7.2016. Nastavno na upite pojedinih investitora, Zagrebački holding d.o.o. objavljuje dodatne informacije. Svi izrazi navedeni u tekstu imaju jednako značenje kako je definirano u Informacijskom memorandumu od 29. lipnja 2016. godine koji je na mrežnim stranicama objavljen istog dana.
Dodatne informacije- preuzeti ovdje/ download here
11. 7. 2016.     Otvorena knjiga upisa
 
Zadovoljstvo nam je najaviti izdanje prve tranše obveznica društva Zagrebački holding d.o.o. („Izdavatelj“) ciljanog nominalnog iznosa od HRK 1.8 milijardi, dospijeća 2023. godine („Obveznice“).
Obrazac upisnice dostupan je u rubrici INVESTITORI, uz napomenu kako je knjiga upisa Obveznica otvorena od danas, 11. srpnja 2016. godine (od 09:00) sati do 13. srpnja 2016. godine do 16:00 sati.  Napominjemo da  sezadržava pravo ranijeg završetka razdoblja upisa tijekom 13. srpnja 2016.
Napomena: Način davanja naloga je po principu zajedničke knjige upisa („Pot orderbook“). 
Ponuda pojedinog ulagatelja dana bilo kojem Zajedničkom agentu tretira se kao jedinstvena ponuda tog ulagatelja te je vidljiva svim Zajedničkim agentima.
Molimo da do navedenoga roka pošaljete popunjenu Upisnicu jednom od Zajedničkih agenata sukladno kontakt podacima navedenim u Pozivu na upis.
 
8. 7. 2016.  Poziv ulagateljima na upis Prve tranše Obveznica društva Zagrebački holding d.o.o.
                                                         
Preuzeti ovdje / download here:
8. 7. 2016.  Ažurirana Korporativna prezentacija Grupe Zagrebački holding
                                         preuzeti ovdje/ download here

30. 6. 2016.   Obavijest o propisanim informacijama 
                      (Planirana transakcija na tržištu kapitala)

 
Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, HR-10000 Zagreb, Republika Hrvatska ("Izdavatelj"), ovime objavljuje namjeru izdavanja novih obveznica ("Obveznice") do ukupnog najvišeg nominalnog iznosa cijelog izdanja od 2.300.000.000,00 HRK ("Ukupni najviši nominalni iznos"), u jednoj ili više tranši, s bezuvjetnim i neopozivim jamstvom Grada Zagreba za sve novčane obveze Izdavatelja prema imateljima Obveznica, koje Obveznice će biti ponuđene na tržištu kapitala u Republici Hrvatskoj u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala (Narodne novine, broj 88/2008, 146/2008, 74/2009, 54/2013, 159/2013, 18/2015, 110/2015). Sve tranše će biti dio jedinstvenog izdanja do Ukupnog najvišeg nominalnog iznosa, s istim rokom dospijeća, kamatnom stopom i drugim uvjetima.
 
Sredstva prikupljena izdanjem Obveznica će se koristiti za: (i) prijevremeni otkup i/ili otplatu po dospijeću postojećih obveznica Izdavatelja izdanih u 2007. godini (300.000.000,00 EUR, kamata 5,50% godišnje, dospijeće 2017. godine, ISIN XS0309688918) s time da Izdavatelj može u periodu nakon završetka procesa prijevremenog otkupa pa do konačne otplate po dospijeću postojećih obveznica (10. srpnja 2017. godine) ulagati raspoloživa sredstva u strogo namjenske svrhe; (ii) eventualni preostali iznosi nakon zatvaranja obveza iz postojećih obveznica će se iskoristiti za financiranje kapitalnih projekata Izdavatelja.
 
Očekivana ročnost Obveznica je 7 godina od izdanja prve tranše. Prinos do dospijeća, kamatna stopa i cijena Obveznica bit će određeni prilikom određivanja cjenovnih uvjeta Obveznica. Kamata će se plaćati godišnje. Broj tranši, nominalni iznos pojedine tranše, kao i ukupan nominalan iznos izdanja Obveznica, cijenu te ostale uvjete Obveznica odredit će Izdavatelj.
 
Izdavatelj je za namjeravano izdanje Obveznica i njihovo uvrštenje na Službeno tržište Zagrebačke burze angažirao Privrednu banku Zagreb d.d. i Zagrebačku banku d.d. kao zajedničke agente izdanja, koji će organizirati niz sastanaka s zainteresiranim investitorima u Hrvatskoj. Očekivano vrijeme izdanja i broj tranši ovisit će o tržišnim uvjetima i odluci Izdavatelja.
 
Sukladno odredbi članka 342. stavka 1. točke 4. Zakona o tržištu kapitala, Izdavatelj neće objaviti Prospekt izdanja Obveznica niti Prospekt uvrštenja Obveznica. Zainteresiranim ulagateljima će biti dostupan Informacijski memorandum na mrežnim stranicama Izdavatelja.

  Preuzeti ovdje

Namjera Izdavatelja je izdati prvu tranšu Obveznica u najvišem nominalnom iznosu do 1.800.000.000,00 HRK ("Prva tranša"). Izdavatelj može, ali nije obvezan, nakon Prve tranše, izdati i daljnje tranše Obveznica do Ukupnog najvišeg nominalnog iznosa, koje će predstavljati jedinstveno izdanje Obveznica zajedno s Prvom tranšom. O svim eventualnim daljnjim tranšama Obveznica, Izdavatelj će pravovremeno objaviti dodatak Informacijskom memorandumu u kojem će biti navedeni uvjeti ponude izdanja svake takve eventualne daljnje tranše Obveznica.
 
O svim značajnim pojedinostima postupka izdanja Prve tranše Obveznica, kao i svake eventualne iduće tranše Obveznica i njihovog uvrštenja na Službeno tržište Zagrebačke burze, javnost i ulagatelji bit će pravovremeno obaviješteni.
 
Ova obavijest nije te se ne može smatrati ponudom za kupnju Obveznica, niti savjetom ili preporukom za trgovanje postojećim ili budućim vrijednosnim papirima Izdavatelja.

Ostali dokumenti

ENG. 30. 6. 2016.    Notice on Regulated Information
                                 (Intended Transaction on Capital Market)
 

Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, HR-10000 Zagreb, Republic of Croatia ("Issuer"), hereby submits the notification of its intention to issue new notes ("Notes") up to the total maximum nominal amount of the entire issue of 2,300,000,000.00 HRK ("Total Maximum Nominal Amount"), in one or more tranches, with an unconditional and irrevocable guarantee of the City of Zagreb for all monetary obligations of the Issuer towards the holders of the Notes, which Notes will be offered on the capital market in the Republic of Croatia in accordance with the Capital Markets Act (Official Gazette of the Republic of Croatia nos. 88/2008, 146/2008, 74/2009, 54/2013, 159/2013, 18/2015, 110/2015; the "Capital Markets Act"). All tranches will make part of one integral issue up to the Total Maximum Nominal Amount, with the same maturity, interest rates and other conditions.
 
The proceeds of the Notes will be used for: (i) early redemption and/or repayment of the existing notes of the Issuer issued in 2007 (EUR 300,000,000.00, 5.50%, due 2017, ISIN: XS0309688918), while the Issuer may, between termination of the process of early redemption of Notes and the final maturity of the Notes (10 July 2017), use such proceeds to invest the available funds in strictly purpose linked uses; (ii) any amounts which may remain after settlement of obligations under the existing notes may be used to finance capital projects of the Issuer.
 
Expected duration of the Notes is 7 years as from the first tranche issuance date. Yield until maturity, interest rates and the price of the Notes will be determined at the time of the pricing of the Notes. Interests will be paid annually. Number of tranches, the nominal amount of each tranche, as well as the total nominal amount of the Notes, price and other terms and conditions of the Notes will be determined by the Issuer.
The Issuer has hired, for the purpose of intended issue of the Notes and their listing on the Zagreb Stock Exchange, Privredna banka Zagreb d.d. and Zagrebačka banka d.d., as joint managers, who will organize a series of meetings with interested investors in the Republic of Croatia. Expected time of issue and number of the tranches will depend on the market conditions and decision of the Issuer.
 
In accordance with Article 342 Paragraph 1 Item 4 of the Capital Markets Act, the Issuer will not publish a prospectus for issue of the Notes nor a prospectus for listing of the Notes. However, an information memorandum will be available to interested investors on internet site of the Issuer.  


   Download here

It is the intention of the Issuer to issue first tranche of the Notes up to the maximum amount of HRK 1,800,000,000.00 (the "First Tranche"). The Issuer may issue, but is not obliged, after the First Tranche, further tranches of the Notes up to the Total Maximum Nominal Amount, which will all form a single issue of the Notes together with the First Tranche. In the event of any potential further tranches, The Issuer will timely publish addendum to the Information Memorandum in which it will state the conditions of the offer of each such further tranche of the Notes.
 
The general public and the investors will be timely notified on all material matters concerning the First Tranche of the Notes as well as any further tranche of the Notes and their listing on the Official Market of the Zagreb Stock Exchange.
 
This notification is not and may not be deemed as an offer to purchase the Notes, nor as an advice or recommendation for trading with any existing or future security instrument of the Issuer.


30. 6.2016. Obavijest o pokretanju postupka prijevremenog otkupa (engleski: Launch Announcementobveznica  uvrštene na burzi u Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange) na engleskom jeziku, kao jeziku koji se uobičajeno upotrebljava u međunarodnim financijskim krugovima.

Preuzeti ovdje/ Download here

27. 4. 2016. Uprava Zagrebačkog holdinga otkazala je Temeljni kolektivni ugovor s radnicima zbog opravdanih promijenjenih okolnosti u kontekstu poslovanja pravnog subjekta, brojnih zakonodavnih izmjena na nacionalnoj razini, kao i radi usklađivanja s pravnim standardima Europske unije te kvalitetnije operativne funkcionalnosti.
 
Dosadašnji Ugovor iz 2002. godine morao je biti otkazan i nakon nemogućnosti kolektivnog pregovaranja sa sindikalnim organizacijama koje nisu mogle ispuniti zakonom propisane obveze te dostaviti neophodne dokaze o reprezentativnosti.
 
Uprava i nadalje iskazuje spremnost za nastavak kolektivnog pregovaranja, najavljujući standardizaciju poslova i složenosti radnih mjesta. Novim kolektivnim ugovorom, koji podrazumijeva gospodarsku optimizaciju, financijska bi se izdvajanja učinila dodatno održivima, a teži se i znatno boljem upravljanju raspoloživim ljudskim resursima, kao i efikasnijem poslovanju. Na interne organizacijske promjene Grupu obvezuje društvena odgovornost i općenito objektivno stanje gospodarstva.
 
Prava iz raskinutog ugovora na snazi će biti još sljedećih šest mjeseci.
ENG. 27. 4. 2016. "The Management Board of the Zagreb City Holding Ltd has cancelled the Basic Collective Agreement with the employees of the company due to the justified changed circumstances in the context of the company's business operations, numerous legislative changes on the national level, as well as for the purpose of complying with the legal standards of the European Union and operational functionality of higher quality.
 
The former Basic Collective Agreement signed in the year 2002 had to be cancelled also due to inability of collective bargaining with the trade unions which were unable to meet all legal requirements prescribed by law and failed to deliver the required proof of authority of their representatives to represent the unions.
 
The Management Board remains open to collective bargaining with the employees' representatives and announces the job description and complexity standardization for each job position. By the new Collective Agreement, which includes economic optimization, allocation of financial resources would be made more sustainable. The new Collective Agreement also strives for significant improvement of available human resources management, as well as more efficient business operations. Group is obliged to undertake internal organizational changes due to its social responsibility and general objective state of the economy.
 
The rights arising from the cancelled Basic Collective Agreement shall be in force for the next six months."

19. 4. 2016. „Zagrebački holding d.o.o. ovime se ograđuje od nedavnih medijskih napisa koji se odnose na refinanciranje njegovih obveza po osnovi obveznica izdanih 2007. godine (EUR 300.000.000, kamata 5,50% godišnje, dospijeće 2017. godine, ISIN XS0309688918, dalje: "Postojeće obveznice"). Zagrebački holding d.o.o. pravodobno će izvijestiti javnost o odabranom modelu refinanciranja svojih obveza po osnovi Postojećih obveznica u skladu sa svim relevantnim propisima."
 
ENG. 19. 4. 2016. „Zagrebački holding d.o.o. hereby distances itself from the recent media reports regarding the refinancing of its obligations in connection with the notes issued in 2007 (EUR 300.000.000, interest rate 5,50% p.a., due 2017, ISIN XS0309688918, hereinafter: "Existing Notes"). Zagrebački holding d.o.o. shall timely inform the general public on the selected model for refinancing of its obligations in connection with the Existing Notes in accordance with the relevant regulations."

26. 2. 2016.   Zagrebački holding d.o.o., kao izdavatelj vrijednosnih papira koji su uvršteni na uređenom tržištu u Europskoj Uniji, u skladu s člankom 398. Zakona o tržištu kapitala, kao matičnu državu članicu, odabrao je Republiku Hrvatsku.
 

8. 2. 2016.  Zagrebački Holding d.o.o. započeo je s pripremnim radnjama s ciljem refinanciranja svojih postojećih dugoročnih obveza, uključujući i obveze po osnovi obveznica izdanih 2007. godine (EUR 300.000.000, kamata 5,50% godišnje, dospijeće 2017. godine). U tu svrhu, Zagrebački holding d.o.o. za sada je angažirao Zagrebačku banku d.d. i Privrednu banku Zagreb d.d., kao svoje financijske savjetnike koji će pružiti Zagrebačkom holdingu d.o.o. podršku pri analizi i odabiru optimalnog modela za refinanciranje dugoročnih obveza. Po potrebi društvo ce za ovaj postupak angažirati i druge savjetnike.
 

Ukupni godišnji prihodi Grupe Zagrebački holding su približno 5,5 milijardi kuna.

Financijski izvještaji/ Financial reports

Agencija STANDARD & POOR'S povećala kreditni rejting Zagrebačkog holdinga