Predstavnici Čistoće u Hannoveru o gospodarenju otpadom

Predstavnici podružnice Čistoća dd 27. do 29. rujna bili su u službenom posjetu njemačkom gradu Hannoveru zbog upoznavanja njihovog sustava gospodarenja otpadom. Domaćini iz komunalnih tvrtki Hannovera upoznali su stručnjake Čistoće s brojnim mogućnostima gospodarenja otpadom koje bi se mogle primijeniti i u Zagrebu.
 
podružnica Čistoća o gospodarenju otpadom u Hannoveru

Komunalni otpad se skuplja u oko 171.500 posuda volumena od 60 litara do 33 m3 te odvozi jednom tjedno. Sustav odvojenog skupljanja otpada na mjestu nastanka sastoji se od: 20 reciklažnih dvorišta, 54 mjesta za odvojeno skupljanje zelenog otpada, 700 zelenih otoka (sa spremnicima za staklo, papir i ambalažni otpad).
Osim toga, iz domaćinstava se dva puta tjedno skuplja biorazgradivi otpad u posebnim smeđim posudama. Odvojeno se skuplja i glomazni otpad i to po pozivu, a prema unaprijed određenom programu, pri čemu se evidentira svaki korisnik usluge te vrsta otpada koja je najavljena i odvezena. Glomazni otpad se zatim melje i odvozi u spalionicu na oporabu. Sustav obrade otpada sastoji se od postrojenja za mehaničku obradu otpada kapaciteta 200.000 t/g, postrojenja za biološku obradu otpada kapaciteta 120.000 t/g, postrojenja za termičku obradu otpada (spalionica) kapaciteta 230.000 t/g te odlagališta otpada.

Sav miješani komunalni otpad iz regije dolazi u postrojenje za mehaničko-biološku obradu otpada gdje se istovara na ravnu plohu. Otpad se prvo usitnjava u mlinu te prosijava na situ promjera okna 60 mm, gdje se razdvaja na biorazgradivu frakciju te frakciju za pripremu goriva iz otpada (RDF), koja se najvećim dijelom sastoji od papira, drva i plastike. Ovaj materijal se šalje na energetsku oporabu u spalionicu otpada. Biorazgradiva frakcija se naknadno dodatno prosijava te odlazi na anaerobnu digestiju. Postrojenje za anaerobnu digestiju sastoji se od tri fermentora, svaki volumena 4.200 m3. Proizvedeni plin se pročišćava te se koristi za proizvodnu toplinske i električne energije i to prvenstveno za potrebe samog kompleksa za obradu otpada. Digestat se podvrgava aerobnoj doradi pa je takav otpad dopušteno odlagati na odlagalište. Uz to, tako obrađeni digestat nema izraženog mirisa pa nema problema pri odlaganju za okolno stanovništvo.

podružnica Čistoća o gospodarenju otpadom u Hannoveru

Zeleni otpad iz vrtova i parkova te biorazgradivi otpad iz kućanstava također se obrađuje u dijelu postrojenja za biološku obradu, ali u procesu aerobne razgradnje. Jedan dio proizvedenog humusa se bez naknade podijeli građanima, dok se najveći dio koristi za prekrivanje i sanaciju starog odlagališta otpada. Od ostalih vrsta iskoristivog otpada u postrojenju za mehaničku obradu odvaja se jedino metal, koji se prodaje na tržištu. Glomazni otpad se usitnjava u posebnom pogonu i šalje na oporabu u spalionicu otpada.

U gradu Hannoveru i okolnoj regiji u kojoj živi oko 1,1 mil. stanovnika (oko 550.000 kućanstava), komunalni i drugi iskoristivi otpad skuplja tvrtka Aha (komunalna tvrtka).
 


Podružnica Čistoća