Opomene na jedinstvenim uplatnicama- reakcija na objave iz 2012. godine.

Nastavno na tekst objavljen na portalu Dnevno.hr, 30. svibnja 2012., pod naslovom “Loveći u mutnom, Zagrebački holding prastarim uplatnicama pljačka građane“, objavljujemo  sljedeće pojašnjenje:
 
„U okviru administrativnih i knjigovodstvenih poslova Zagrebački holding, podružnica GSKG,Sektor naplate naknada, za Grada Zagreb  i Hrvatske vode obavlja poslove utvrđivanja i naplate komunalne naknade i naknade za uređenje voda.
 
Komunalna naknada prihod je proračuna jedinice lokalne samouprave, a obveza plaćanja komunalne naknade utvrđuje se rješenjem što ga donosi Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet. Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici odnosno korisnici stambenog, garažnog, poslovnog prostora, građevinskog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, odnosno kako je definirano zakonskom regulativom:
-              Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11)
-              Odluka o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/01, 23/03, 22/09 i 18/10)
-              Odluka o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 16/07).
 
Naknada za uređenje voda prihod je Hrvatskih voda, a obveza se utvrđuje rješenjem o visini i obvezi plaćanja koje donose Hrvatske vode. Plaća se na sve nekretnine, osim na poljoprivredno zemljište. Obveznik naknade za uređenje voda je vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine. Na nekretnine na koje se obračunava i naplaćuje komunalna naknada prema propisima o komunalnom gospodarstvu, jedinica lokalne samouprave, uz tu naknadu, naplaćuje i naknadu za uređenje voda.
Zakonska regulativa:
-           Zakon o vodama (Narodne novine 153/09)
-           Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (Narodne novine 153/09)
-           Uredba o visini naknade za uređenje voda (Narodne novine broj 82/10)
 
Obveza plaćanja komunalne naknade sukladno navedenim zakonskim propisima utvrđuje se Rješenjem nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave Grada Zagreba i dospijeva 15. u mjesecu za prethodi mjesec, a obveza za naknadu za uređenje voda utvrđuje se Rješenjem Hrvatskih voda dospijeva 15.u mjesecu i naplaćuje se zajedno s komunalnom naknadom. Rješenjem o obvezi plaćanja navedenih naknada za nepravovremeno plaćanje propisan je i obračun  zateznih kamata prema Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05, NN 41/08).
 
Sukladno godišnjem programu rada, podružnica GSKG između ostalog provodi opominjanje dužnika.

Godišnje opomene

Provodi se tzv. kontinuirano opominjanje tako da se obveznicima plaćanja navedenih naknada uz mjesečnu obvezu (na redovnim uplatnicama) informativno iskazuje stanje nepodmirenih obveza do određenog dana za ukupan dug (nepodmirene obveze u redovnom analitičkom knjigovodstvu).
 
Prema Ugovoru o obavljanju poslova, obveznicima se svake godine pa i ove 2012. dostavljaju i godišnje opomene za  ukupan redovni dug (bez obzira na koje razdoblje se dug odnosi) prema utvrđenim parametrima zaključno s prethodnom godinom i s obračunom zakonskih kamata od datuma dospijeća svakog pojedinog zaduženja do izdavanja opomena, a prema stanju duga na analitičkoj kartici za svakog obveznika.
 
Svaki dužnik je u okviru godišnje opomene primio specifikaciju duga iz koje je vidljivo na koje se razdoblje ista odnosi. U slučaju eventualnih nejasnoća, obveznik se može javiti na brojeve telefona odnosno adrese navedene na opomeni.
 
Opomena ne proizvodi pravne učinke odnosno posljedice, ali upozorava na dug koji se kod mogućih ovršnih postupaka može naplatiti prisilno sa pripadajućim zakonskim kamatama.
Opomene opravdano sadrže dugovanja bez obzira na koje se razdoblje ista odnose. To su zakonske obveze koje trebaju plaćati vlasnici odnosno korisnici prostora, a ukoliko neki obveznik smatra kako ne treba podmiriti zakonske obveze za ranija razdoblja, pozivajući se pritom na zastaru, na istu se eventualno može pozvati u postupku prisilne naplate.
 
Naknada za uređenje voda naplaćuje sukladno važećim zakonskim propisima zajedno s komunalnom naknadom i godišnje opomene obuhvaćaju obje naknade.
 
Vezano na naknadu za uređenje voda, primjenjuje se Zakon o financiranju vodnog gospodarstva sukladno odredbama čl. 94. Općeg poreznog zakona ( NN/147/08) ) koji temeljem odredbi članka 43. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva utvrđuje zastaru potraživanja za naknadu.

 
Zastara za komunalnu naknadu utvrđena je Zakonom o obveznim odnosim ( čl.226), koji se provodi temeljem odluke nadležnog tijela  jedinice lokalne samouprave čiji je prihod komunalna naknada.
 
Vezano za navode o opraštanju kamata, pojašnjavamo da ukoliko obveznik ne plati ukupnu obvezu po opomeni ( glavnica i kamate ) obračun kamata provodi se nakon izvršene uplate cijele  ili dijela glavnice od datuma dospijeća pojedinih obveza do datuma uplate, i iskazuje na računu dva mjeseca nakon mjeseca uplate. Shodno tome, GSKG ne može otpisati – oprostiti kamate na zakašnjele uplate. Očito se radi o nesporazumu ili krivoj interpretaciji informacije koja je data stranci.“