Informacije o JUP-u na novoj e-mail adresi

Informacije o komunalnim računima (jedinstvena uplatnica) od sada se mogu dobiti i putem elektroničke pošte, slanjem upita na centarzakorisnike@zgh.hr
 
Informacije o pojedinim naknadama mogu se zatražiti putem e-maila kako slijedi:

Podaci o kućanstvu mogu se dostaviti putem web aplikacije - prijava matičnih podataka ili putem e-mail adrese oib@gskg.hr. Upiti se šalju na info@gskg.hr.

Na web stranici podružnice Vodoopskrba i odvodnja dostupan je modul Dojava stanja vodomjera, pomoću kojeg građani mogu dojaviti potrošnju vode.

Također se izravno putem web stranice Gradske plinare Zagreb može dojaviti i stanje plinomjera.