Odvoz otpada

 
Javnu uslugu skupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom u gradu Zagrebu (odvojeno skupljanje komunalnog otpada putem reciklažnih dvorišta, mobilnih reciklažnih dvorišta, spremnika na javnim površinama i kod korisnika usluga te odvojeno skupljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada), pruža podružnica Čistoća.

Gospodarenje otpadom obuvhaća sljedeće usluge:
  • skupljanje, prijevoz i oporabu i druge djelatnosti u svezi postupanja s otpadom na području grada Zagreba
  • interventno skupljanje otpada s "divljih odlagališta otpada", po nalogu Grada Zagreba (komunalnog redarstva)
  • čišćenje i pranje javno-prometnih površina (kolnika, pločnika, trgova, pothodnika, javnih stuba i prolaza) i pražnjenje košarica za otpatke u pješačkoj zoni
  • održavanje javnih stuba, pješačkih hodnika te prilaza stubama i invalidskim prilazima u zimskom razdoblju
  • trajna komunikacija s javnošću i podrška u edukativno informativnim aktivnostima u području gospodarenja otpadom Grada Zagreba.
U poslovnim procesima gospodarenja otpadom, podružnica Čistoća uvela je Integrirano upravljanje prema međunarodnim normama koje uključuje Sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015, okolišem ISO 14001:2015 i zdravljem i sigurnošću na radu ISO 45001:2018.

Više informacija o odvojenom prikupljanju otpada na internetskoj stranici podružnice Čistoća .
 
www.cistoca.hr